Nový spôsob cestovania? Od roku 2018 možno budeme využívať superrýchlu potrubnú prepravu

Vy­ze­rá to tak, že sen Elo­na Mus­ka o dop­ra­ve bu­dúc­nos­ti sa po­ma­ly sta­ne sku­toč­nos­ťou. Už v no­vem­bri by sa to­tiž ma­la za­čať stav­ba tes­to­va­cie­ho ok­ru­hu re­vo­luč­né­ho dop­rav­né­ho sys­té­mu Hyper­loop. Je­ho špe­ciál­ne dop­rav­né kap­su­ly sa bu­dú s nák­la­dom po­hy­bo­vať neu­ve­ri­teľ­nou rých­los­ťou.

V uzat­vo­re­nej pneu­ma­tic­ky po­há­ňa­nej rých­lod­rá­he Hyper­loop sa bu­dú ľu­dia i to­var po­hy­bo­vať ako ná­boj v hlav­ni elek­tro­mag­ne­tic­kej puš­ky. Kým nák­lad sa bu­de kap­su­la­mi pre­vá­žať v rám­ci tes­to­va­nia rých­los­ťou až 1300 km/h, ľu­dia bu­dú jaz­diť níz­kot­la­ko­vou tru­bi­cou zhru­ba päť­krát po­mal­šie.

hyperloop1.png

Kap­su­ly bu­dú „plá­vať" po vzdu­cho­vom van­kú­ši, kto­rý vznik­ne stla­če­ním vzdu­chu a aero­dy­na­mic­kým vztla­kom. Tlak vzdu­chu v tu­bu­se bu­de do­sa­ho­vať 100 pas­ca­lov, čo v po­zem­ských pod­mien­kach zod­po­ve­dá tla­ku vzdu­chu asi vo vý­ške 45 km nad mo­rom. Pra­vi­del­né urý­chľo­va­nie kap­súl za­is­tia li­neár­ne elek­tro­mo­to­ry na ste­nách tu­bu­su, kto­ré bu­dú pok­rý­vať prib­liž­ne jed­no per­cen­to dĺžky tu­ne­la.

hyperloop2.gif

Na pa­lu­be kaž­dej kap­su­ly bu­de umies­tne­ný kom­pre­sor, kto­rý sa pos­ta­rá nie­len o vy­tvá­ra­nie vzdu­cho­vých van­kú­šov, ale aj o správ­ne ob­te­ka­nie vzdu­chu. Kom­pre­sor bu­de mať te­da za úlo­hu od­sá­vať vzduch nat­la­ko­va­ný pred kap­su­lou, kto­rý by za bež­ných okol­nos­tí spô­so­bo­val jej spo­ma­le­nie. Ten­to vzduch však kom­pre­sor vy­uži­je na udr­ža­nie vzdu­cho­vé­ho van­kú­ša a zvy­šok jed­no­du­cho vy­pus­tí za kap­su­lu.

hyperloop.jpg

Za­ují­ma­vé je, že v rám­ci pro­jek­tu Hyper­loop sa po­čí­ta aj s is­tou ener­ge­tic­kou se­bes­tač­nos­ťou. Pre­by­tok so­lár­nej, ve­ter­nej a ki­ne­tic­kej ener­gie pre­me­ne­nej na elek­tric­kú ener­giu by sa mal vra­cať do sie­te a pri­ná­šať ďal­ší prí­jem. Potvr­dil to aj ria­di­teľ pro­jek­tu Bi­bop Ga­brie­le Gres­ta.

hyperloop_kapsula.jpg

Stav­ba rých­lod­rá­hy Hyper­loop sa za­čne do dvoch až troch týž­dňov na úze­mí so­lár­ne­ho mes­teč­ka Quay Valley v Ka­li­for­nii. Do­kon­če­ná by ma­la byť zhru­ba za 32 me­sia­cov. Osem­ki­lo­met­ro­vý tes­to­va­cí ok­ruh by mal pod­ľa uve­rej­ne­ných in­for­má­cií stáť 150 mi­lió­nov USD.

Zdroj: wired.co.uk


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter