Mikrokapsuly v krytoch Innerexile zacelia škrabance na telefóne v priebehu sekundy

Škra­ban­com a ry­hám na mo­bil­ných te­le­fó­noch sa pri ich kaž­do­den­nom pou­ží­va­ní zrej­me nik­to ne­vyh­ne. Ne­raz ani špe­ciál­ne fó­lie či ochran­né tvr­de­né sk­lá ne­ho­dám ne­zab­rá­nia. No­vé sa­moop­ra­vo­va­cie kry­ty In­ne­rexi­le však do­ká­žu aké­koľ­vek poš­ko­de­né mies­to za krát­ky čas za­ce­liť.

Vý­rob­ca In­ne­rexi­le už v mi­nu­los­ti pred­sta­vil oba­ly na iP­ho­ne, kto­ré sa zhru­ba po pol mi­nú­te sa­my zba­vi­li škra­ban­cov. V sú­čas­nos­ti spo­loč­nosť priš­la so zlep­še­nou tech­no­ló­giou in­stant self-re­pair, kto­rá za po­mo­ci mik­ro­kap­súl uk­ry­tých v oba­loch a fó­liách za­ce­lí poš­ko­de­né mies­to na te­le­fó­ne v prie­be­hu se­kun­dy. V mik­ro­kap­su­lách sa na­chá­dza špe­ciál­na kva­pa­li­na pri­po­mí­na­jú­ca le­pid­lo, kto­rá sa pri poš­ko­de­ní kry­tu auto­ma­tic­ky vy­lie­va do rýh, vďa­ka čo­mu do­chá­dza prak­tic­ky okam­ži­te k ich za­ce­ľo­va­niu.

innerexile_folia.jpg

Zlep­še­né kry­ty s hrúb­kou 0,2 mm mo­men­tál­ne exis­tu­jú len pre smar­tfó­ny iP­ho­ne 6 a 6S, ako aj pre ver­ziu Plus. Oba­ly sú na­vy­še vy­ba­ve­né povr­cho­vou úp­ra­vou pro­ti od­tlač­kom pr­stov. Ich ce­na sa po­hy­bu­je oko­lo 25 USD.

Video:


Video:Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter