V roku 2050 bude krátkozrakých viac než 5 miliárd ľudí. Miliarda z nich bude prakticky slepá

V dneš­nej do­be je ľud­ský zrak čo­raz viac na­má­ha­ný. Vý­skum­ní­ci z Brien Hol­den Vi­sion In­sti­tu­te va­ru­jú pred dl­ho­do­bým po­ze­ra­ním do rôz­nych ob­ra­zo­viek elek­tric­kých za­ria­de­ní, kto­ré vý­raz­ne zvy­šu­jú ri­zi­ko vzni­ku krát­koz­ra­kos­ti. Pod­ľa prog­nóz si to od­ne­sú pre­dov­šet­kým nas­le­du­jú­ce ge­ne­rá­cie.

Vý­sku­my preu­ká­za­li, že v ro­ku 2050 bu­de tr­pieť krát­koz­ra­kos­ťou viac ako 5 mi­liárd ľu­dí, te­da tak­mer po­lo­vi­ca sve­to­vej po­pu­lá­cie. Zhru­ba u jed­nej pä­ti­ny z toh­to poč­tu sa bu­de vy­sky­to­vať ťaž­ká for­ma krát­koz­ra­kos­ti, čo zna­me­ná, že prib­liž­ne mi­liar­da ľu­dí bu­de prak­tic­ky sle­pá.

Dl­ho­do­bý blíz­ky sús­tre­de­ný poh­ľad do mo­ni­to­rov po­čí­ta­čov, dis­ple­jov te­le­fó­nov a tab­le­tov či ob­ra­zo­viek te­le­ví­zo­rov znač­ne pris­pie­va k ma­so­vej stra­te zra­ku. Nas­le­du­jú­ce ge­ne­rá­cie sa ťaž­kos­tiam so zra­kom zrej­me ne­bu­dú môcť vy­hnúť. Už od det­stva ich to­tiž di­gi­tál­ne za­ria­de­nia bu­dú spre­vá­dzať, kde­koľ­vek sa poh­nú.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter