Demonštrovaná bola druhá verzia hoverboardu Hendo

Spo­loč­nosť Arx Pax pred­sta­vi­la dru­hú ver­ziu svoj­ho ho­ver­boar­du štý­lo­vo 21. ok­tób­ra 2015, te­da v deň, keď vo fil­me Back to the Fu­tu­re II Mar­ty McF­ly prí­de do bu­dúc­nos­ti a pou­ži­je ho­ver­board.

Zá­klad vzná­šad­la, kto­ré sa vďa­ka mag­ne­tic­kej le­vi­tá­cii kĺže nad me­de­nou pod­la­hou, tvo­rí skej­tbor­do­vá dos­ka. Op­ro­ti pr­vej ver­zii má Hen­do 2.0 vy­su­nu­té mo­to­ry, aby sa zlep­ši­la trak­cia. Pou­ží­va­teľ mô­že pre­su­nu­tím hmot­nos­ti svoj­ho te­la tro­chu me­niť smer jaz­dy. Ok­rem to­ho má dru­há ver­zia lep­šiu vý­drž ba­té­rie a tvor­co­via eli­mi­no­va­li aj hlas­né kví­le­nie, kto­ré spre­vá­dza­lo jaz­du na ho­ver­boar­de v de­cem­bri mi­nu­lé­ho ro­ka.

hendo.gif

Aby bo­lo jas­né, s ho­ver­boar­dom Hen­do sa nes­tret­ne­te len tak na uli­ci, pot­re­bu­je to­tiž me­de­nú pod­la­hu, aby sa mo­hol od­ra­ziť a vzná­šať. Spo­loč­nos­ti Arx Pax sa v kam­pa­ni na Kic­kstar­te­ri kon­com mi­nu­lé­ho ro­ka po­da­ri­lo pre­dať len 11 z 10 000 vzná­ša­diel.

Spo­loč­nosť tvr­dí, že ani nep­lá­nu­je spot­re­bi­teľ­skú ver­ziu svoj­ho pro­duk­tu, jej cie­ľom bo­lo len preu­ká­zať fun­kčnosť tech­no­ló­gie MFA (Mag­ne­tic Field Ar­chi­tec­tu­re). Ne­dáv­no zís­ka­la tri pa­ten­ty na mo­tor, po­hon a kon­trol­né sys­té­my a chce pre­dá­vať tech­no­ló­giu, kto­rá by moh­la up­lat­niť v rôz­nych prí­pa­doch pou­ži­tia vrá­ta­ne štruk­tu­rál­nej izo­lá­cie na ochra­nu bu­dov pro­ti ze­met­ra­se­niu, ale aj v ob­las­ti prie­my­sel­nej auto­ma­ti­zá­cie, dop­ra­vy a špor­tu.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter