Žiadne slnko, hlina ani ľudia: Od roku 2017 bude v Japonsku pestovať zeleninu umelá inteligencia

Ja­pon­sko opäť raz priš­lo s nie­čím no­vým a uni­kát­nym. Spo­loč­nosť Spread to­tiž plá­nu­je spus­tiť v ro­ku 2017 pre­vádz­ku na pes­to­va­nie ša­lá­tu. Jej je­di­neč­nosť však spo­čí­va v tom, že v nej ne­náj­de­me ľu­dí, sl­nko ani hli­nu. Ce­lý far­már­sky cyk­lus pre­bie­ha v uzav­re­tých ha­lách, kde sa o všet­ko sta­ra­jú ro­bo­ty a po­čí­ta­če.

Ce­lý pro­ces ume­lé­ho pes­to­va­nia ze­le­ni­ny bez aké­ho­koľ­vek zne­čis­te­nia prí­ro­dy vy­ze­rá tak­to. Ume­lá in­te­li­gen­cia sa pos­ta­rá o za­sia­tie osi­va a nás­led­nú ma­ni­pu­lá­ciu s prie­sa­da­mi po­čas ras­tu. V ha­le je za­bez­pe­če­né vhod­né ume­lé os­vet­le­nie, vý­živ­né roz­to­ky a naj­lep­šie pod­mien­ky na správ­ny rast ze­le­ni­ny. Zber a ba­le­nie ze­le­ni­ny na­ko­niec za­ria­dia opäť ro­bo­ty.

Aj keď sa o ria­de­nie ume­lé­ho eko­sys­té­mu do­po­siaľ ne­raz sta­ra­li po­čí­ta­če či auto­ma­ty, ten­to­raz pôj­de o pr­vý prí­pad, keď sa o vy­pes­to­va­nie ze­le­ni­ny pos­ta­rá vý­luč­ne ume­lá in­te­li­gen­cia.

Zdroj: pop­sci.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter