Fúzne reaktory sú podľa odborníkov ekonomicky životaschopné

Fúz­ne reak­to­ry sa v prie­be­hu nie­koľ­kých de­sia­tok ro­kov mô­žu stať eko­no­mic­ky ži­vo­tas­chop­ným pros­tried­kom na vý­ro­bu elek­tri­ny. Po­li­ti­ci by ma­li za­čať plá­no­vať ich vý­stav­bu a nah­ra­de­nie kon­ven­čných jad­ro­vých elek­trár­ní. Vy­plý­va to z no­vé­ho vý­sku­mu ved­cov z Dur­ham­skej uni­ver­zi­ty a Cul­ha­mov­ho cen­tra pre ener­giu z jad­ro­vej syn­té­zy v Oxfor­dshi­re.

Tím sa za­me­ral na skú­ma­nie eko­no­mi­ky fú­zie s pri­hliad­nu­tím na ne­dáv­ne pok­ro­ky v tech­no­ló­gii sup­ra­vo­di­čov. Ana­lý­za vý­stav­by, pre­vádz­ky a vy­ra­ďo­va­nia ta­ké­ho­to reak­to­ra uka­zu­je fi­nan­čnú us­ku­toč­ni­teľ­nosť vy­uží­va­nia jad­ro­vej fú­zie v po­rov­na­ní s tra­dič­nou štiep­nou reak­ciou.

Pro­fe­sor Da­mian Ham­pshi­re z Cen­tra pre fy­zi­ku ma­te­riá­lov na Dur­ham­skej uni­ver­zi­te, ve­dú­ci tí­mu, kto­rý vy­pra­co­val štú­diu, po­ve­dal: „Sa­moz­rej­me, mu­se­li sme vy­chá­dzať z pred­pok­la­dov, ale na­še pred­po­ve­de naz­na­ču­jú, že fú­zia ne­bu­de vý­raz­ne drah­šia než štie­pe­nie."

Zis­te­nia naz­na­ču­jú, že fúz­ne reak­to­ry po­nú­ka­jú­ce tak­mer neob­me­dze­né do­dáv­ky ener­gie bez to­ho, že by pris­pie­va­li ku glo­bál­ne­mu otep­ľo­va­niu a pro­du­ko­va­li vý­znam­nej­šie množ­stvo ne­bez­peč­né­ho od­pa­du, sú vzdia­le­né jed­nu až dve ge­ne­rá­cie.

Fúz­ny reak­tor vy­rá­ba elek­tri­nu ohrie­va­ním plaz­my na veľ­mi vy­so­kú tep­lo­tu (100 mi­lió­nov stup­ňov Cel­zia), pri­čom sa ató­my vo­dí­ka spá­ja­jú a do­chá­dza k uvoľ­ňo­va­niu ener­gie. Na roz­diel od ne­ho štiep­ny reak­tor štie­pi ató­my pri ove­ľa niž­ších tep­lo­tách.

Vý­ho­dou fúz­nych reak­to­rov op­ro­ti sú­čas­ným štiep­nym reak­to­rom je to, že sa v nich net­vo­rí tak­mer žiad­ny rá­dioak­tív­ny od­pad. Fúz­ne reak­to­ry sú bez­peč­nej­šie, pre­to­že tu neh­ro­zia úni­ky rá­dioak­tív­ne­ho ma­te­riá­lu do ži­vot­né­ho pros­tre­dia, tak­že ka­tas­tro­fy ty­pu Čer­nob­yľ či Fu­ku­ši­ma sú vy­lú­če­né. Plaz­ma to­tiž zni­čí všet­ko, čo uni­ká.

Ener­gia z jad­ro­vej fú­zie je bez­peč­nej­šia aj po­li­tic­ky, pre­to­že reak­tor ne­vyt­vá­ra pro­duk­ty, kto­ré by sa da­li vy­užiť na jad­ro­vé zbra­ne. Pa­li­vom je deu­té­rium ale­bo ťaž­ká vo­da, kto­rá sa zís­ka­va z mor­skej vo­dy, a trí­cium, kto­ré sa vy­tvá­ra vnút­ri reak­to­ra, tak­že nie je prob­lém s bez­peč­nos­ťou do­dá­vok.

V sú­čas­nos­ti sa tes­tu­je fúz­ny reak­tor Inter­na­tio­nal Ther­mo­nuc­lear Expe­ri­men­tal Reac­tor (ITER) na ju­hu Fran­cúz­ska. Cie­ľom je preu­ká­zať ve­dec­kú a tech­no­lo­gic­kú us­ku­toč­ni­teľ­nosť jad­ro­vej fú­zie.

Pro­fe­sor Ham­pshi­re dú­fa, že ana­lý­za by po­moh­la pres­ved­čiť po­li­ti­kov a súk­rom­ný sek­tor, aby vý­raz­nej­šie in­ves­to­va­li do ener­gie z jad­ro­vej fú­zie.

Vý­skum bol pub­li­ko­va­ný v ča­so­pi­se Fu­sion En­gi­nee­ring and De­sign.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter