Zverejnili fotografiu Plutovho mesiaca Kerberos, ktorý vznikol zrážkou dvoch telies

Pred­sta­vi­te­lia ame­ric­ké­ho Ná­rod­né­ho úra­du pre le­tec­tvo a ves­mír (NA­SA) zve­rej­ni­li pr­vú fo­tog­ra­fiu Plu­tov­ho me­sia­ca Ker­be­ros, kto­rú v jú­li po­čas svoj­ho pre­le­tu oko­lo tej­to tr­pas­li­čej pla­né­ty spra­vi­la son­da New Ho­ri­zons.

Na sním­ke je vid­no, že Ker­be­ros sa skla­dá z dvoch čas­tí, čo in­di­ku­je, že vzni­kol zráž­kou dvoch te­lies, kto­ré sa nás­led­ne spo­ji­li. Väč­šia časť me­sia­ca má prie­mer prib­liž­ne osem ki­lo­met­rov, za­tiaľ čo tá men­šia zhru­ba päť ki­lo­met­rov. Son­da New Ho­ri­zons ho od­fo­ti­la zo vzdia­le­nos­ti tak­mer 400-ti­síc ki­lo­met­rov. Ker­be­ros, kto­rý ved­ci ob­ja­vi­li až v ro­ku 2011, je dru­hým naj­men­ším me­sia­com Plu­ta. Obie­ha ho vo vzdia­le­nos­ti prib­liž­ne 60-ti­síc ki­lo­met­rov. Ved­cov prek­va­pi­lo, že Ker­be­ros, ako aj eš­te men­ší me­siac Styx, sú jas­nej­šie, než pred­pok­la­da­li. Od­rá­ža­jú to­tiž až 50 per­cent do­pa­da­jú­ce­ho sve­ta, z čo­ho vy­plý­va, že ľad na ich povr­chu mu­sí byť veľ­mi čis­tý.

Son­du New Ho­ri­zons s hmot­nos­ťou 478 ki­log­ra­mov vy­pus­ti­la NA­SA do ves­mí­ru 19. ja­nuá­ra 2006. Ide o naj­rý­chlej­šiu son­du v his­tó­rii ves­mír­ne­ho vý­sku­mu. Vo feb­ruári 2007 sa prib­lí­ži­la k Ju­pi­te­ru, pri­čom gra­vi­tá­cia pla­né­ty ju vy­mr­šti­la ďa­lej. Oko­lo Plu­ta pre­le­te­la 14. jú­la rých­los­ťou prib­liž­ne 14 ki­lo­met­rov za se­kun­du vo vzdia­le­nos­ti zhru­ba 12 400 ki­lo­met­rov.

Po­čas pre­le­tu zoz­bie­ra­la toľ­ko dát, že ich pos­la­nie na Zem bu­de tr­vať 16 me­sia­cov. Ďal­ším cie­ľom son­dy je ko­mé­te po­dob­né te­le­so s ozna­če­ním 2014 MU69 na­chá­dza­jú­ce sa v Kui­pe­ro­vom pá­se. Od Plu­ta je vzdia­le­né prib­liž­ne 1,5 mi­liar­dy ki­lo­met­rov, pri­čom by ma­lo ob­sa­ho­vať za­mr­znu­tý ma­te­riál z po­čiat­kov Sl­neč­nej sús­ta­vy. Son­da by oko­lo ne­ho ma­la pre­le­tieť 1. ja­nuá­ra 2019, pri­čom o de­sať ro­kov nes­kôr by ma­la opus­tiť Sl­neč­nú sús­ta­vu.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Do 5 ro­kov si mož­no po­chut­ná­me na bio­tech­no­lo­gic­kom mä­se vy­pes­to­va­nom v la­bo­ra­tó­riu
Startup s názvom Memphis Meats zo San Francisca sa chystá vyrábať širokú škálu mäsových výrobkov pripravovaných v laboratóriách určených na to. čítať »
 
Stre­doš­ko­lá­ci bu­dú skú­mať mik­ro­čas­ti­ce. Po­kú­sia sa vy­sto­po­vať Hig­gsov bo­zón
Celosvetový program Masterclasses otvára mladým výskumníkom dvere do špičkovej fyziky. čítať »
 
VE­DA: Na pod­po­ru vý­sku­mu v pod­ni­koch vy­čle­ni­li 200 mi­lió­nov eur
Podnikateľská sféra sa v spolupráci s vedecko-výskumnými inštitúciami, SAV, vysokými školami či neziskovými organizáciami bude môcť uchádzať prostredníctvom Výskumnej agentúry o peniaze z nového Operačného programu Výskum a inovácie. čítať »
 
VE­DA: Vy­hlá­si­li 19. roč­ník sú­ťa­že Ve­dec ro­ka SR
Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností vyhlásili 19. ročník súťaže Vedec roka SR. čítať »
 
Chla­de­nie server­ov mor­skou vo­dou. Mic­ro­soft tes­to­val pod­mor­ské dá­to­vé cen­trum
Myšlienka umiestniť počítače do uzavretých nádrží a ponoriť ich do vody nie je nová. No výskumníci Microsoftu teraz prišli ako prví s nápadom prevádzkovať celé dátové centrum pod hladinou oceánu. čítať »
 
Fľa­ša, kto­rá pre­me­ní vzduch vo svo­jom vnút­ri na pit­nú vo­du
Šikovnú fľašu Fontus navrhol rakúsky priemyselný dizajnér Kristof Retezá a jej výnimočnosť spočíva v tom, že dokáže premeniť vzduch vo svojom vnútri na pitnú vodu. čítať »
 
Smar­tfó­ny ov­plyv­ňu­jú náš spá­nok viac než ko­feín
Vedci uverejnili už niekoľko štúdií o tom, ako smartfóny, tablety a počítače ovplyvňujú náš spánok. Tieto zariadenia vyžarujú takzvané modré svetlo, ktoré narúša funkciu melatonínu, hormónu spánku. čítať »
 
VESMÍR: Ob­ja­vi­li za­tiaľ naj­väč­ší so­lár­ny sys­tém
Medzinárodný tím astronómov objavil zatiaľ najväčší solárny systém pozostávajúci z červeného trpaslíka a veľkej plynnej exoplanéty, ktorá svoju hviezdu obieha vo vzdialenosti približne bilión kilometrov. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter