Prvou stavbou na Marse bude 3D vytlačené iglu Sfero

Vy­ná­le­zy dneš­nej do­by nám čo­raz čas­tej­šie pri­po­mí­na­jú sku­toč­nosť, že to, čo sa ke­dy­si zda­lo ne­mož­né, nep­rav­de­po­dob­né, ba do­kon­ca ne­mys­li­teľ­né, je v sú­čas­nos­ti len otáz­kou ča­su. S tým sa ne­po­chyb­ne spá­ja aj sna­ha o osíd­le­nie Mar­su. Vy­ze­rá to tak, že kľú­čo­vou tech­no­ló­giou na je­ho ko­lo­ni­zá­ciu by sa moh­la stať prá­ve 3D tla­če­ná ar­chi­tek­tú­ra.

Fran­cúz­ski di­zaj­né­ri zo spo­loč­nos­ti Fa­bu­lous navrh­li 3D tla­če­né oby­dlie s náz­vom Sfe­ro, kto­ré by moh­lo byť vy­bu­do­va­né na Čer­ve­nej pla­né­te z mies­tnych ma­te­riá­lov. Ide na poh­ľad o aké­si fu­tu­ris­tic­ké ig­lu s tro­mi pos­chodia­mi, umies­tne­né sčas­ti pod ze­mou. Stav­ba by sa ma­la za­čať za­vŕta­ním cen­trál­ne­ho stĺpa. Nás­led­ne by sa ma­li ak­ti­vo­vať dve ro­bo­tic­ké ra­me­ná - za­tiaľ čo jed­no ra­me­no by ťa­ži­lo a trie­di­lo miest­ny ma­te­riál, dru­hé by tla­či­lo Sfe­ro z ko­vo­vých ma­te­riá­lov.

3d_sfero2.jpg

Bu­do­va­nie ta­ké­ho­to nev­šed­né­ho oby­dlia plá­nu­je spo­loč­nosť Fa­bu­lous otes­to­vať naj­prv v Mo­hav­skej púš­ti v Ka­li­for­nii. Až po­tom by ma­la za­čať s vý­stav­bou na Mar­se, nap­rík­lad v krá­te­ri Ga­le.

Zdroj: de­zeen.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Do 5 ro­kov si mož­no po­chut­ná­me na bio­tech­no­lo­gic­kom mä­se vy­pes­to­va­nom v la­bo­ra­tó­riu
Startup s názvom Memphis Meats zo San Francisca sa chystá vyrábať širokú škálu mäsových výrobkov pripravovaných v laboratóriách určených na to. čítať »
 
Stre­doš­ko­lá­ci bu­dú skú­mať mik­ro­čas­ti­ce. Po­kú­sia sa vy­sto­po­vať Hig­gsov bo­zón
Celosvetový program Masterclasses otvára mladým výskumníkom dvere do špičkovej fyziky. čítať »
 
VE­DA: Na pod­po­ru vý­sku­mu v pod­ni­koch vy­čle­ni­li 200 mi­lió­nov eur
Podnikateľská sféra sa v spolupráci s vedecko-výskumnými inštitúciami, SAV, vysokými školami či neziskovými organizáciami bude môcť uchádzať prostredníctvom Výskumnej agentúry o peniaze z nového Operačného programu Výskum a inovácie. čítať »
 
VE­DA: Vy­hlá­si­li 19. roč­ník sú­ťa­že Ve­dec ro­ka SR
Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností vyhlásili 19. ročník súťaže Vedec roka SR. čítať »
 
Chla­de­nie server­ov mor­skou vo­dou. Mic­ro­soft tes­to­val pod­mor­ské dá­to­vé cen­trum
Myšlienka umiestniť počítače do uzavretých nádrží a ponoriť ich do vody nie je nová. No výskumníci Microsoftu teraz prišli ako prví s nápadom prevádzkovať celé dátové centrum pod hladinou oceánu. čítať »
 
Fľa­ša, kto­rá pre­me­ní vzduch vo svo­jom vnút­ri na pit­nú vo­du
Šikovnú fľašu Fontus navrhol rakúsky priemyselný dizajnér Kristof Retezá a jej výnimočnosť spočíva v tom, že dokáže premeniť vzduch vo svojom vnútri na pitnú vodu. čítať »
 
Smar­tfó­ny ov­plyv­ňu­jú náš spá­nok viac než ko­feín
Vedci uverejnili už niekoľko štúdií o tom, ako smartfóny, tablety a počítače ovplyvňujú náš spánok. Tieto zariadenia vyžarujú takzvané modré svetlo, ktoré narúša funkciu melatonínu, hormónu spánku. čítať »
 
VESMÍR: Ob­ja­vi­li za­tiaľ naj­väč­ší so­lár­ny sys­tém
Medzinárodný tím astronómov objavil zatiaľ najväčší solárny systém pozostávajúci z červeného trpaslíka a veľkej plynnej exoplanéty, ktorá svoju hviezdu obieha vo vzdialenosti približne bilión kilometrov. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter