ESA a NASA chcú Zem ochrániť pred apokalypsou. Otestujú zrážku sondy s asteroidom

Ame­ric­ká a európ­ska ves­mír­na agen­tú­ra spo­lup­ra­cu­jú na tom, aby za­brá­ni­li prí­pad­nej reali­zá­cii hollywood­ske­ho sce­ná­ra - zráž­ke na­šej pla­né­ty s as­te­roi­dom. V ro­ku 2012 NA­SA a ESA ozná­mi­li, že spá­ja­jú svo­je si­ly pri skú­ma­ní po­ten­ciál­ne ne­bez­peč­ných as­te­roi­dov na­chá­dza­jú­cich blíz­ko Ze­me a mož­nos­ti ich od­strá­ne­nia.

Pro­jekt s náz­vom As­te­roid Im­pact & Def­lec­tion As­ses­sment (AIDA) sa napl­no roz­be­hol za­čiat­kom toh­to ro­ka, keď ESA ob­ja­vi­la tes­to­va­cie ob­jek­ty - dvo­ji­cu as­te­roi­dov 65803 Di­dy­mus, z kto­rých men­ší obie­ha oko­lo väč­šie­ho. Mi­sia si bu­de vy­ža­do­vať pou­ži­tie dvoch ves­mír­nych sond - jed­nu do­dá ESA, dru­hú NA­SA. Tá od ESA sa bu­de vo­lať As­te­roid Im­pact Mis­sion (AIM) a od­štar­tu­je v ro­ku 2020. Za­mie­ri k dvo­ji­ci Di­dy­mos, aby preš­tu­do­va­la tra­jek­tó­riu a fy­zi­kál­ne zlo­že­nie oboch as­te­roi­dov. Po­tom v ro­ku 2022 NA­SA vy­pus­tí son­du Doub­le As­te­roid Re­di­rec­tion Test (DART), kto­rá by ma­la na­ra­ziť do men­šie­ho as­te­roi­du.

Video:

 

AIM bu­de zráž­ku sle­do­vať a od­osie­lať na Zem dá­ta po­mo­cou mo­du­lu na op­tic­kú la­se­ro­vú ko­mu­ni­ká­ciu. La­se­ro­vá ko­mu­ni­ká­cia vo ves­mí­re umož­ní do­sa­ho­vať pod­stat­ne vy­ššie rých­los­ti ako ko­mu­ni­ká­cia v rá­dio­frek­ven­čnom spek­tre, pou­ží­va­ná v sú­čas­nos­ti, zá­ro­veň je ener­ge­tic­ky efek­tív­nej­šia a umož­ňu­je men­šiu veľ­kosť kom­po­nen­tov. Plá­no­va­ný la­se­ro­vý sys­tém bu­de mať hmot­nosť 39,5 kg a vy­sie­la­cí te­les­kop s prie­me­rom 13,5 cm pok­ry­je úze­mie s prie­me­rom 1100 km. Na pri­jí­ma­nie sig­ná­lu na Ze­mi pos­ta­čí te­les­kop s prie­me­rom 1 me­ter.

laser_communication.jpg

Men­ší as­te­roid má prie­mer prib­liž­ne 160 met­rov, tak­že zďa­le­ka nie je ta­ký veľ­ký ako vo fil­me Ar­ma­ged­don, na kto­ré­ho zni­če­nie mu­sel Bru­ce Willis pou­žiť ató­mo­vú bom­bu. Na­priek to­mu však mô­žu obe koz­mic­ké son­dy pos­kyt­núť cen­né in­for­má­cie.

esa_aida.jpg

NA­SA a ESA chcú štu­do­vať, ako zráž­ka ov­plyv­ní drá­hu as­te­roi­du a koľ­ko ener­gie by bo­lo pot­reb­nej na zni­če­nie či od­klo­ne­nie as­te­roi­du mie­ria­ce­ho k Ze­mi. „Ak chce­me ochrá­niť Zem od po­ten­ciál­ne ne­bez­peč­ných vply­vov, mu­sí­me ove­ľa lep­šie po­cho­piť as­te­roi­dy," po­ve­dal Pat­rick Mi­chel, ve­dú­ci tí­mu AIM. „AIDA bu­de pr­vá mi­sia na štú­dium bi­nár­ne­ho sys­té­mu as­te­roi­dov a ako pr­vá otes­tu­je, či mož­no as­te­roid od­klo­niť pros­tred­níc­tvom zráž­ky s koz­mic­kou son­dou."

Zdroj: qz.com
esa.int


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Do 5 ro­kov si mož­no po­chut­ná­me na bio­tech­no­lo­gic­kom mä­se vy­pes­to­va­nom v la­bo­ra­tó­riu
Startup s názvom Memphis Meats zo San Francisca sa chystá vyrábať širokú škálu mäsových výrobkov pripravovaných v laboratóriách určených na to. čítať »
 
Stre­doš­ko­lá­ci bu­dú skú­mať mik­ro­čas­ti­ce. Po­kú­sia sa vy­sto­po­vať Hig­gsov bo­zón
Celosvetový program Masterclasses otvára mladým výskumníkom dvere do špičkovej fyziky. čítať »
 
VE­DA: Na pod­po­ru vý­sku­mu v pod­ni­koch vy­čle­ni­li 200 mi­lió­nov eur
Podnikateľská sféra sa v spolupráci s vedecko-výskumnými inštitúciami, SAV, vysokými školami či neziskovými organizáciami bude môcť uchádzať prostredníctvom Výskumnej agentúry o peniaze z nového Operačného programu Výskum a inovácie. čítať »
 
VE­DA: Vy­hlá­si­li 19. roč­ník sú­ťa­že Ve­dec ro­ka SR
Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností vyhlásili 19. ročník súťaže Vedec roka SR. čítať »
 
Chla­de­nie server­ov mor­skou vo­dou. Mic­ro­soft tes­to­val pod­mor­ské dá­to­vé cen­trum
Myšlienka umiestniť počítače do uzavretých nádrží a ponoriť ich do vody nie je nová. No výskumníci Microsoftu teraz prišli ako prví s nápadom prevádzkovať celé dátové centrum pod hladinou oceánu. čítať »
 
Fľa­ša, kto­rá pre­me­ní vzduch vo svo­jom vnút­ri na pit­nú vo­du
Šikovnú fľašu Fontus navrhol rakúsky priemyselný dizajnér Kristof Retezá a jej výnimočnosť spočíva v tom, že dokáže premeniť vzduch vo svojom vnútri na pitnú vodu. čítať »
 
Smar­tfó­ny ov­plyv­ňu­jú náš spá­nok viac než ko­feín
Vedci uverejnili už niekoľko štúdií o tom, ako smartfóny, tablety a počítače ovplyvňujú náš spánok. Tieto zariadenia vyžarujú takzvané modré svetlo, ktoré narúša funkciu melatonínu, hormónu spánku. čítať »
 
VESMÍR: Ob­ja­vi­li za­tiaľ naj­väč­ší so­lár­ny sys­tém
Medzinárodný tím astronómov objavil zatiaľ najväčší solárny systém pozostávajúci z červeného trpaslíka a veľkej plynnej exoplanéty, ktorá svoju hviezdu obieha vo vzdialenosti približne bilión kilometrov. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter