Umelá koža sníma tlak a možno ju spojiť s mozgom

Ved­ci vy­vi­nu­li ten­kú ko­žu, kto­rá by ma­la po­môcť ľu­ďom po am­pu­tá­cii cí­tiť do­tyk po­mo­cou pro­te­tic­kých náh­rad kon­ča­tín.

Ide o nez­vy­čaj­nú kom­bi­ná­ciu elas­tic­ké­ho plas­tu na bá­ze gu­my a uh­lí­ko­vých na­not­ru­bíc s elek­tró­da­mi, kto­rá sa ap­li­ku­je po­mo­cou at­ra­men­to­vej tla­čiar­ne a me­ní tlak do­ty­ku na di­gi­tál­ny sig­nál.

„Fun­kcia­mi sa po­do­bá po­kož­ke," po­ve­dal Zhe­nan Bao, pro­fe­sor che­mic­ké­ho in­ži­nier­stva na Stan­for­do­vej uni­ver­zi­te, kto­rý vie­dol vý­skum­ný tím.

artificial_skin_stanford.jpg

Bao a je­ho ko­le­go­via však pok­ro­či­li v tej­to my­šlien­ke eš­te ďa­lej a zvo­li­li no­vý prís­tup, naz­va­ný op­to­ge­ne­ti­ka, na vy­sla­nie sig­ná­lu pria­mo až do moz­go­vých bu­niek. V tom­to prí­pa­de iš­lo o bun­ky od­ob­ra­té my­šiam.

Ume­lá ko­ža sa skla­dá z dvoch vrs­tiev - vr­chnej, kto­rá pri­chá­dza do sty­ku s oko­lím a ob­sa­hu­je tech­no­ló­giu na sní­ma­nie tla­ku, a spod­nej, kto­ré me­ní tie­to in­for­má­cie na ner­vo­vý vzruch. Me­dzi ne je vkli­ne­ná vrstva na­not­ru­bíc. Pri stla­če­ní sa na­not­ru­bi­ce dos­tá­va­jú bliž­šie k se­be, čo sa pre­ja­ví zme­nou vo­di­vos­ti, čo mô­že ko­ža vní­mať ako roz­die­ly v tla­ku.

Vďa­ka no­vej ume­lej ko­ži by moh­li pro­te­tic­ké kon­ča­ti­ny nie­len lep­šie fun­go­vať, ale ich pou­ží­va­te­lia by zís­ka­li aj realis­tic­kej­šie po­ci­ty. Potr­vá však eš­te nie­koľ­ko ro­kov, kým sa za­čnú tes­ty s ľuď­mi, a pred ved­ca­mi sto­jí eš­te úlo­ha rep­li­ko­vať ok­rem tla­ku aj tep­lo­tu či tre­nie.

artificial_skin_receptors.jpg

Ko­neč­ný cieľ je umož­niť ľu­ďom lep­šie ov­lá­dať pro­te­tic­ké náh­ra­dy kon­ča­tín po­mo­cou my­šlie­nok a ob­rat­nej­šie ma­ni­pu­lo­vať s pred­met­mi. Na­vy­še by sa tak moh­li od­strá­niť fan­tó­mo­vé bo­les­ti, kto­ré trá­pia niek­to­rých pa­cien­tov po am­pu­tá­cii.

Zdroj: nbcnews.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Do 5 ro­kov si mož­no po­chut­ná­me na bio­tech­no­lo­gic­kom mä­se vy­pes­to­va­nom v la­bo­ra­tó­riu
Startup s názvom Memphis Meats zo San Francisca sa chystá vyrábať širokú škálu mäsových výrobkov pripravovaných v laboratóriách určených na to. čítať »
 
Stre­doš­ko­lá­ci bu­dú skú­mať mik­ro­čas­ti­ce. Po­kú­sia sa vy­sto­po­vať Hig­gsov bo­zón
Celosvetový program Masterclasses otvára mladým výskumníkom dvere do špičkovej fyziky. čítať »
 
VE­DA: Na pod­po­ru vý­sku­mu v pod­ni­koch vy­čle­ni­li 200 mi­lió­nov eur
Podnikateľská sféra sa v spolupráci s vedecko-výskumnými inštitúciami, SAV, vysokými školami či neziskovými organizáciami bude môcť uchádzať prostredníctvom Výskumnej agentúry o peniaze z nového Operačného programu Výskum a inovácie. čítať »
 
VE­DA: Vy­hlá­si­li 19. roč­ník sú­ťa­že Ve­dec ro­ka SR
Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností vyhlásili 19. ročník súťaže Vedec roka SR. čítať »
 
Chla­de­nie server­ov mor­skou vo­dou. Mic­ro­soft tes­to­val pod­mor­ské dá­to­vé cen­trum
Myšlienka umiestniť počítače do uzavretých nádrží a ponoriť ich do vody nie je nová. No výskumníci Microsoftu teraz prišli ako prví s nápadom prevádzkovať celé dátové centrum pod hladinou oceánu. čítať »
 
Fľa­ša, kto­rá pre­me­ní vzduch vo svo­jom vnút­ri na pit­nú vo­du
Šikovnú fľašu Fontus navrhol rakúsky priemyselný dizajnér Kristof Retezá a jej výnimočnosť spočíva v tom, že dokáže premeniť vzduch vo svojom vnútri na pitnú vodu. čítať »
 
Smar­tfó­ny ov­plyv­ňu­jú náš spá­nok viac než ko­feín
Vedci uverejnili už niekoľko štúdií o tom, ako smartfóny, tablety a počítače ovplyvňujú náš spánok. Tieto zariadenia vyžarujú takzvané modré svetlo, ktoré narúša funkciu melatonínu, hormónu spánku. čítať »
 
VESMÍR: Ob­ja­vi­li za­tiaľ naj­väč­ší so­lár­ny sys­tém
Medzinárodný tím astronómov objavil zatiaľ najväčší solárny systém pozostávajúci z červeného trpaslíka a veľkej plynnej exoplanéty, ktorá svoju hviezdu obieha vo vzdialenosti približne bilión kilometrov. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter