Ultratenké vlasové sklo otvára cestu k ohybným smartfónom

Ved­com sa po­da­ri­lo vy­tvo­riť ultra­ten­ké sklo, kto­ré je ten­ké ako vlas. Čos­ko­ro by moh­lo po­môcť reali­zo­vať sen o úpl­ne ohyb­ných smar­tfó­noch.

Sklo je kreh­ké a ľah­ko roz­bit­né, to však nep­la­tí, ak sa vy­ro­bí vo veľ­mi ten­kých vrstvách. V ta­kom prí­pa­de strá­ca tie­to cha­rak­te­ris­ti­ky a je pruž­né a ohyb­né. Na­ďa­lej však os­ta­ne tran­spa­ren­tné a je to dob­rý izo­lá­tor.

Fir­me Schott sa po­da­ri­lo vy­ro­biť sklo hru­bé iba 50 mik­ro­met­rov, čo prib­liž­ne zod­po­ve­dá hrúb­ke ľud­ské­ho vla­su. Pod­ľa vlas­tné­ho vy­jad­re­nia je však fir­ma schop­ná vy­ro­biť aj sklo s hrúb­kou iba 25 mik­ro­met­rov. Na čo sa dá ta­ké­to ten­ké sklo pou­žiť? Jed­na z ob­las­tí mož­nej ap­li­ká­cie je mik­roelek­tro­ni­ka. Na či­poch mu­sia byť ur­či­té ob­las­ti nav­zá­jom izo­lo­va­né. Dnes sa na to pou­ží­va po­lo­vo­di­čo­vý ma­te­riál si­li­kón. Kre­mík však na roz­diel od sk­la nie je do­ko­na­lý izo­lá­tor. Ke­by sme nah­ra­di­li izo­lač­né vrstvy kre­mí­ka v elek­tro­nic­kých kom­po­nen­toch ultra­ten­kým sklom, pri­nie­slo by to kon­krét­ne vý­ho­dy. Pod­ľa od­bor­ní­kov by sa tak zlep­ši­la izo­lá­cia či­pov v pro­ce­so­re a rých­losť pre­no­su dát by na­rást­la osem­ná­sob­ne. V pa­mä­ťo­vých či­poch by sa rých­losť uk­la­da­nia a čí­ta­nia dát moh­la zvý­šiť až de­sať­ná­sob­ne.

Video:


Ta­ké­to ten­ké sklo sa dá vy­užiť aj pri vý­ro­be smar­tfó­nov a za­ria­de­ní wearab­les. Tvr­de­né ultra­ten­ké sklo je od­ol­né pro­ti poš­kria­ba­niu a ohyb­né, pri­čom ten­to ma­te­riál ne­vy­ka­zu­je žiad­ne znám­ky úna­vy. Na­vy­še má aj ochran­né vlas­tnos­ti - chrá­ni pro­ti vply­vom oko­li­té­ho pros­tre­dia. Je ideál­ne pri vý­ro­be dis­ple­jov OLED, kto­ré sa da­jú ohý­bať a skla­dať. To ot­vá­ra ces­tu k flexibil­ným smar­tfó­nom a no­si­teľ­ným za­ria­de­niam (wearab­les), kto­ré bu­de mož­no no­siť ako ná­ram­ky či za­čle­niť do textí­lií.

ultra_thin_glass_smartphone.jpg

Ok­rem to­ho sa ten­ké vla­so­vé sklo dá pou­žiť aj v ka­pa­cit­ných sní­ma­čoch od­tlač­kov pr­stov. Umož­ňu­je do­siah­nuť vy­ššiu pres­nosť roz­poz­ná­va­nia, keď­že má veľ­mi vy­so­kú di­elek­tric­kú kon­štan­tu, a tak je sig­nál zo sen­zo­ra utl­me­ný len veľ­mi mier­ne na ces­te k pr­stu. Vďa­ka vy­so­kej op­tic­kej kva­li­te ta­ké­to sklo mož­no pou­žiť aj vo fo­toa­pa­rá­toch smar­tfó­nov. Na­vy­še sklo s hrúb­kou rá­do­vo v mik­ro­met­roch je aj ideál­ny substrát pre no­vé ten­kovrstvo­vé ba­té­rie a pris­pie­va k zvy­šo­va­niu ich vý­ko­nu. Ďal­šie po­ten­ciál­ne ob­las­ti pou­ži­tia sú ma­lé bez­peč­nos­tné ka­me­ry či za­ria­de­nia pre „inter­net ve­cí".

Pod­ľa od­ha­dov od­bor­ní­kov by sa ro­lo­va­cie a skla­da­cie mo­bi­ly ma­li v ob­cho­doch ob­ja­viť už v ro­ku 2017.

Zdroj: schott.com
welt.de


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Do 5 ro­kov si mož­no po­chut­ná­me na bio­tech­no­lo­gic­kom mä­se vy­pes­to­va­nom v la­bo­ra­tó­riu
Startup s názvom Memphis Meats zo San Francisca sa chystá vyrábať širokú škálu mäsových výrobkov pripravovaných v laboratóriách určených na to. čítať »
 
Stre­doš­ko­lá­ci bu­dú skú­mať mik­ro­čas­ti­ce. Po­kú­sia sa vy­sto­po­vať Hig­gsov bo­zón
Celosvetový program Masterclasses otvára mladým výskumníkom dvere do špičkovej fyziky. čítať »
 
VE­DA: Na pod­po­ru vý­sku­mu v pod­ni­koch vy­čle­ni­li 200 mi­lió­nov eur
Podnikateľská sféra sa v spolupráci s vedecko-výskumnými inštitúciami, SAV, vysokými školami či neziskovými organizáciami bude môcť uchádzať prostredníctvom Výskumnej agentúry o peniaze z nového Operačného programu Výskum a inovácie. čítať »
 
VE­DA: Vy­hlá­si­li 19. roč­ník sú­ťa­že Ve­dec ro­ka SR
Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností vyhlásili 19. ročník súťaže Vedec roka SR. čítať »
 
Chla­de­nie server­ov mor­skou vo­dou. Mic­ro­soft tes­to­val pod­mor­ské dá­to­vé cen­trum
Myšlienka umiestniť počítače do uzavretých nádrží a ponoriť ich do vody nie je nová. No výskumníci Microsoftu teraz prišli ako prví s nápadom prevádzkovať celé dátové centrum pod hladinou oceánu. čítať »
 
Fľa­ša, kto­rá pre­me­ní vzduch vo svo­jom vnút­ri na pit­nú vo­du
Šikovnú fľašu Fontus navrhol rakúsky priemyselný dizajnér Kristof Retezá a jej výnimočnosť spočíva v tom, že dokáže premeniť vzduch vo svojom vnútri na pitnú vodu. čítať »
 
Smar­tfó­ny ov­plyv­ňu­jú náš spá­nok viac než ko­feín
Vedci uverejnili už niekoľko štúdií o tom, ako smartfóny, tablety a počítače ovplyvňujú náš spánok. Tieto zariadenia vyžarujú takzvané modré svetlo, ktoré narúša funkciu melatonínu, hormónu spánku. čítať »
 
VESMÍR: Ob­ja­vi­li za­tiaľ naj­väč­ší so­lár­ny sys­tém
Medzinárodný tím astronómov objavil zatiaľ najväčší solárny systém pozostávajúci z červeného trpaslíka a veľkej plynnej exoplanéty, ktorá svoju hviezdu obieha vo vzdialenosti približne bilión kilometrov. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter