Známky mimozemského života? Keplerov teleskop objavil čudne sa správajúcu hviezdu

Vzdia­le­né hviez­dy pú­ta­jú po­zor­nosť as­tro­nó­mov. Hľa­da­jú na nich znám­ky mi­mo­zem­ské­ho ži­vo­ta. V rám­ci prog­ra­mu Yales­kej uni­ver­zi­ty Pla­net Hun­ters bo­la ne­dáv­no vďa­ka Kep­le­rov­mu ves­mír­ne­mu te­les­ko­pu ob­ja­ve­ná hviez­da KIC 8462852. Od Ze­me je vzdia­le­ná 1481 sve­tel­ných ro­kov (sve­tel­ný rok je vzdia­le­nosť, kto­rú prej­de svet­lo vo vá­kuu za je­den rok; ide prib­liž­ne o 9,46 bi­lió­na km).

Hviez­da pre­ja­vi­la zvláš­tne bli­ka­jú­ce sprá­va­nie. Ta­ké­to bli­ka­nie je ba­da­teľ­né pri mla­dých hviez­dach, ale KIC 8462852 nie je mla­dá hviez­da. Po­zo­ro­va­nia te­les­ko­pom uká­za­li, že ju zrej­me s nep­ra­vi­del­nou pe­rio­di­ci­tou za­tie­ňu­je ne­ja­ký ob­jekt. Pri­ro­dze­ným vy­svet­le­ním by moh­la byť prí­tom­nosť množ­stva pra­chu ale­bo obrie­ho ro­ja veľ­kých ko­mét.

Ďal­šia hypo­té­za je ta­ká, že bli­ka­nie je zna­kom mi­mo­zem­ské­ho ži­vo­ta. Hviez­da by moh­la byť za­tie­ňo­va­ná ume­lý­mi me­gaš­truk­tú­ra­mi, pos­ta­ve­ný­mi mi­mo­zem­skou ci­vi­li­zá­ciou. Ob­jek­ty, kto­ré ju za­tie­ňu­jú, to­tiž ne­ma­jú gu­ľo­vi­tý tvar, aký oby­čaj­ne má­va­jú pla­né­ty, sú skôr nep­ra­vi­del­né.

Ho­ci as­tro­nó­mo­via pok­la­da­jú za „nep­rav­de­po­dob­né, že by to bo­li mi­mo­zem­šťa­nia", za­tiaľ ne­ma­jú jas­né vy­svet­le­nie. Pre­to navr­hu­jú de­tail­ne ana­ly­zo­vať rá­dio­vé sig­ná­ly pri­chá­dza­jú­ce od hviez­dy KIC 8462852 v rám­ci pro­jek­tu SE­TI, aby zis­ti­li, či sa me­dzi ni­mi náj­de ta­ký druh, kto­rý by mo­hol byť emi­to­va­ný iba ume­lý­mi tech­no­ló­gia­mi.

Zdroj: foxnews.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Do 5 ro­kov si mož­no po­chut­ná­me na bio­tech­no­lo­gic­kom mä­se vy­pes­to­va­nom v la­bo­ra­tó­riu
Startup s názvom Memphis Meats zo San Francisca sa chystá vyrábať širokú škálu mäsových výrobkov pripravovaných v laboratóriách určených na to. čítať »
 
Stre­doš­ko­lá­ci bu­dú skú­mať mik­ro­čas­ti­ce. Po­kú­sia sa vy­sto­po­vať Hig­gsov bo­zón
Celosvetový program Masterclasses otvára mladým výskumníkom dvere do špičkovej fyziky. čítať »
 
VE­DA: Na pod­po­ru vý­sku­mu v pod­ni­koch vy­čle­ni­li 200 mi­lió­nov eur
Podnikateľská sféra sa v spolupráci s vedecko-výskumnými inštitúciami, SAV, vysokými školami či neziskovými organizáciami bude môcť uchádzať prostredníctvom Výskumnej agentúry o peniaze z nového Operačného programu Výskum a inovácie. čítať »
 
VE­DA: Vy­hlá­si­li 19. roč­ník sú­ťa­že Ve­dec ro­ka SR
Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností vyhlásili 19. ročník súťaže Vedec roka SR. čítať »
 
Chla­de­nie server­ov mor­skou vo­dou. Mic­ro­soft tes­to­val pod­mor­ské dá­to­vé cen­trum
Myšlienka umiestniť počítače do uzavretých nádrží a ponoriť ich do vody nie je nová. No výskumníci Microsoftu teraz prišli ako prví s nápadom prevádzkovať celé dátové centrum pod hladinou oceánu. čítať »
 
Fľa­ša, kto­rá pre­me­ní vzduch vo svo­jom vnút­ri na pit­nú vo­du
Šikovnú fľašu Fontus navrhol rakúsky priemyselný dizajnér Kristof Retezá a jej výnimočnosť spočíva v tom, že dokáže premeniť vzduch vo svojom vnútri na pitnú vodu. čítať »
 
Smar­tfó­ny ov­plyv­ňu­jú náš spá­nok viac než ko­feín
Vedci uverejnili už niekoľko štúdií o tom, ako smartfóny, tablety a počítače ovplyvňujú náš spánok. Tieto zariadenia vyžarujú takzvané modré svetlo, ktoré narúša funkciu melatonínu, hormónu spánku. čítať »
 
VESMÍR: Ob­ja­vi­li za­tiaľ naj­väč­ší so­lár­ny sys­tém
Medzinárodný tím astronómov objavil zatiaľ najväčší solárny systém pozostávajúci z červeného trpaslíka a veľkej plynnej exoplanéty, ktorá svoju hviezdu obieha vo vzdialenosti približne bilión kilometrov. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter