Plavte sa po svete na vlastnom pohyblivom superluxusnom ostrove

Len pred­ne­dáv­nom ob­le­te­la svet no­vi­na o naj­väč­šej jach­te, za kto­rú ma­ji­teľ, rus­ký mi­liar­dár An­drej Igo­re­vič Mel­ni­čen­ko, za­pla­til neu­ve­ri­teľ­ných 360 mi­lió­nov eur. Mož­no už o nie­koľ­ko ro­kov však ta­ké­to bo­hém­ske pla­vid­lá vy­strie­da­jú rov­no súk­rom­né po­hyb­li­vé os­tro­vy.

Ume­lý os­trov, exis­tu­jú­ci mo­men­tál­ne len na pa­pie­ri, si di­zaj­né­ri pred­sta­vu­jú ako tro­pic­kú oázu, kto­rá by sa moh­la pre­sú­vať z kto­ré­ho­koľ­vek mies­ta na sve­te na iné mies­to. V praxi by ma­lo ísť o akú­si plo­ši­nu po­zos­tá­va­jú­cu z luxus­ných uby­to­va­cích pries­to­rov, ba­zé­nov, vo­do­pá­dov a, sa­moz­rej­me, pris­tá­va­cie­ho mies­ta pre vr­tuľ­ník. Na vr­cho­le os­tro­va by bol umies­tne­ný apar­tmán s do­ko­na­lým 360-stup­ňo­vým vý­hľa­dom. Ta­ký­to po­hyb­li­vý os­trov by bo­lo mož­né v prí­pa­de pot­re­by za­kot­viť v útul­nom prís­ta­ve, pa­tria­com do je­ho zá­klad­nej vý­ba­vy.

umely_ostrov.jpg

O konštruk­ciu ume­lých po­hyb­li­vých os­tro­vov sa bu­de pod­ľa všet­ké­ho sta­rať spo­loč­nosť Mi­ga­loo, kto­rá kaž­dé­mu zá­kaz­ní­ko­vi vy­tvo­rí je­di­neč­ný prí­by­tok pod­ľa je­ho pred­stáv. To, či sku­toč­ne bu­dú ta­ké­to „pla­vid­lá" bráz­diť mo­ria už o pár ro­kov, uvi­dí­me nes­kôr.

umely_ostrov2.jpg

umely_ostrov3.jpg

umely_ostrov4.jpg

umely_ostrov5.jpg

umely_ostrov6.jpg

umely_ostrov7.jpg

umely_ostrov8.jpg

umely_ostrov9.jpg


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter