DARPA vyvíja vozidlo, ktoré zmizne po tom, čo splní svoju úlohu

Po sa­mo­roz­pus­tnom ro­bo­to­vi pri­šiel na rad vý­voj vo­zid­la, kto­ré by sa do­ká­za­lo po do­kon­če­ní svo­jej mi­sie sa­mo de­mon­to­vať a dos­lo­va sa vy­pa­riť. S ná­pa­dom priš­la ame­ric­ká vý­skum­ná agen­tú­ra DAR­PA a svoj fas­ci­nu­jú­ci ve­dec­ký pro­jekt s náz­vom ICA­RUS (In­bound, Con­trolled, Air-Re­lea­sab­le, Un­re­co­ve­rab­le Sys­tems) chce up­lat­niť vo vo­jen­skom aj ci­vil­nom na­sa­de­ní.

Cie­ľom pro­jek­tu je vy­tvo­riť vo­zid­lo, kto­ré by zvlád­lo do­ru­čiť zá­siel­ku a nás­led­ne by svo­je pev­né sku­pen­stvo zme­ni­lo na plyn­né, a te­da ako­by zmiz­lo. Vo­zid­lo by ne­ma­lo byť dlh­šie ako tri met­re a po vy­pa­re­ní by z ne­ho ne­ma­la os­tať čas­ti­ca väč­šia než sto mik­ro­met­rov. Na reali­zá­ciu pro­jek­tu má DAR­PA roz­po­čet osem mi­lió­nov USD a stih­núť by to ma­la do 26 me­sia­cov.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter