Americké špeciálne jednotky získajú high-tech brnenie à la Ironman

Po tom, čo čle­no­via ame­ric­ké­ho ko­man­da za­hy­nu­li pri ná­le­te v Af­ga­nis­ta­ne, naj­vyš­ší ve­li­teľ špe­ciál­nych ope­rá­cií ame­ric­kých oz­bro­je­ných síl pris­ľú­bil, že sa v bu­dúc­nos­ti za­brá­ni ta­kým­to tra­gé­diám.

A o dva ro­ky nes­kôr je ame­ric­ká ar­má­da už blíz­ko k na­sa­de­niu high-tech br­ne­nia na spô­sob Iron­ma­na. Na roz­diel od hollywood­ske­ho su­perhr­di­nu ob­le­če­nie neu­mož­ní je­ho no­si­te­ľo­vi lie­tať, ale roz­hod­ne ne­pôj­de o jed­no­du­chú ne­pries­trel­nú ves­tu. Bu­de to to­tiž te­ku­té br­ne­nie, kto­ré sa mô­že na po­vel spev­niť.

Vďa­ka ochran­nej po­môc­ke s náz­vom Tac­ti­cal As­sault Light Ope­ra­tor Suit či­že­TA­LOS bu­de ži­vot vo­ja­kov lep­šie chrá­ne­ný. TA­LOS je prav­de­po­dob­ne je­den z tech­no­lo­gic­ky naj­vys­pe­lej­ších ku­sov vo­jen­skej tech­ni­ky, ako bo­la vô­bec kon­ci­po­va­ná. Pod­ľa pr­vých plá­nov mal mať ob­lek ok­rem ce­lop­loš­nej ba­lis­tic­kej ochra­ny in­teg­ro­va­ný sys­tém ohrie­va­nia a chla­de­nia, 3D audio, za­bu­do­va­né sen­zo­ry a po­čí­ta­če, kys­lík, sys­tém na de­te­go­va­nie kr­vá­ca­nia a ďal­šie vy­spe­lé tech­no­ló­gie.

Ob­le­če­nie ob­sa­hu­je re­vo­luč­ný typ elek­tric­ky ak­ti­vo­va­né­ho ští­tu, tzv. te­ku­tý pan­cier. Ide o špe­ciál­nu te­ku­tú lát­ku, kto­rá pri ná­ra­ze pro­jek­ti­lu okam­ži­te stuh­ne (pre­me­ní sa na pev­nú lát­ku po­mo­cou mag­ne­tic­ké­ho po­ľa ale­bo elek­tric­ké­ho prú­du), tak­že guľ­ka cez­eň nep­re­nik­ne.

Pen­ta­gon sa v spo­lup­rá­ci s aka­de­mik­mi sna­ží zdo­ko­na­liť exos­ke­let na­pá­ja­ný ba­té­ria­mi, aby sa zní­žil tlak na te­lo a za­bez­pe­či­la sa vy­ni­ka­jú­ca ba­lis­tic­ká ochra­na. Zá­ro­veň sa do hel­my ma­jú za­bu­do­vať tech­no­ló­gie na pod­po­ru ko­mu­ni­ká­cie a vi­de­nia.

Video:


Ho­vor­ca Pen­ta­go­nu po­ve­dal, že mi­nis­ter­stvo ob­ra­ny „ne­vie pres­ne, koľ­ko bu­de TA­LOS stáť", no pod­ľa sprá­vy mi­nis­ter­stva ci­to­va­nej re­pub­li­kán­skym se­ná­to­rom To­mom Co­bur­nom v ro­ku 2014 sa ce­na od­ha­du­je na 80 mi­lió­nov do­lá­rov. Vzhľa­dom na to, že TA­LOS bu­de vy­ba­ve­ný naj­lep­šou dos­tup­nou tech­no­ló­giou, ten­to od­had sa nez­dá pri­tiah­nu­tý za vla­sy.

TA­LOS vy­uží­va ve­ľa už exis­tu­jú­cich tech­no­ló­gií, kto­ré však bo­lo tre­ba pris­pô­so­biť, aby vý­sled­ný pro­dukt pos­ky­to­val pok­ro­či­lú ochra­nu, ale zá­ro­veň neob­me­dzo­val mo­bi­li­tu vo­ja­kov. Za­tiaľ bo­lo vy­pra­co­va­ných nie­koľ­ko pro­to­ty­pov a pr­vá ge­ne­rá­cia ob­le­če­nia by sa ma­la dos­tať do vý­zbro­je špe­ciál­nych jed­no­tiek ame­ric­kej ar­má­dy v ro­ku 2018. Za­tiaľ ne­ved­no, ke­dy sa je­ho na­sa­de­nia doč­ka­jú aj oby­čaj­ní vo­ja­ci.

Zdroj: edi­tion.cnn.com
di­gi­taltrends.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter