Boeing využije vo svojich lietadlách najľahší kov sveta. Tvorí ho až 99,99 % vzduchu

V ro­ku 2011 bol na Uni­ver­si­ty of Ca­li­for­nia vy­tvo­re­ný ma­te­riál s náz­vom mic­ro­lat­ti­ce. Vy­zna­ču­je sa hmot­nos­ťou stok­rát men­šou než po­lys­ty­rén a hus­to­tou 0,9 mg/cm3, čím sa ra­dí me­dzi naj­ľah­šie ma­te­riá­ly na sve­te. Spo­loč­nosť Boeing ho plá­nu­je vy­užiť pri vý­ro­be svo­jich lie­ta­diel.

Spo­loč­nosť Boeing pred nie­koľ­ký­mi dňa­mi zve­rej­ni­la vi­deo, v kto­rom pred­sta­vi­la up­lat­ne­nie toh­to je­di­neč­né­ho ma­te­riá­lu. Lát­ka je vy­ro­be­ná z ma­lých du­tých ko­vo­vých rú­rok, 1000-krát ten­ších ako ľud­ský vlas, kto­ré sú us­po­ria­da­né do mik­ro­mrie­žok. Keď­že sa ma­te­riál skla­dá až z 99,99 % vzdu­chu, bez prob­lé­mov ho une­sie i pú­pa­va.

Video:


Na­priek neu­ve­ri­teľ­ne níz­kej hmot­nos­ti ide o veľ­mi pev­ný kov. Je­ho štruk­tú­ra pri­po­mí­na kos­ti, kto­rých vnút­ro je du­té, no povrch je pev­ný. A prá­ve tá­to sku­toč­nosť by sa ma­la pod­pí­sať pod vý­raz­né od­ľah­če­nie lie­ta­diel a pod zní­že­nie spot­re­by pa­li­va. Po­ten­ciál ma­te­riá­lu bol pred­sta­ve­ný aj na po­ku­se s va­jíč­kom, kto­ré vďa­ka oba­lu z ma­te­riá­lu mic­ro­lat­ti­ce pre­ži­lo pád z 25. pos­chodia.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter