VEDA: Zemská gravitácia vytvára praskliny na Mesiaci

Gra­vi­tá­cia Ze­me spô­so­bu­je pras­kli­ny na povr­chu Me­sia­ca. Zis­ti­li to ame­ric­kí ved­ci na če­le s Tho­ma­som Wat­ter­som z Na­tio­nal Air and Spa­ce Mu­seum vo Was­hin­gto­ne, kto­rí ana­ly­zo­va­li zá­be­ry zo son­dy Lu­nar Re­con­nais­san­ce Or­bi­ter (LRO).

Son­da LRO, kto­rú ame­ric­ký Ná­rod­ný úrad pre le­tec­tvo a ves­mír (NA­SA), vy­pus­til do ves­mí­ru v ro­ku 2009, ob­ja­vi­la na povr­chu Me­sia­ca viac než 3200 pras­klín. Ide o naj­bež­nej­ší tek­to­nic­ký út­var na Me­sia­ci, pri­čom väč­ši­na z pras­klín je me­nej než de­sať ki­lo­met­rov dl­há a ich ste­ny ma­jú vý­šku nie­koľ­ko met­rov. Pred­chá­dza­jú­ce vý­sku­my dos­pe­li k zá­ve­ru, že tie­to zlo­my sú mlad­šie než 50 mi­lió­nov ro­kov a prav­de­po­dob­ne sa na­ďa­lej vy­ví­ja­jú. Ved­ci si pô­vod­ne mys­le­li, že pras­kli­ny vznik­li ako dôs­le­dok ochla­dzo­va­nia vnút­ra Me­sia­ca, čo spô­so­bi­lo pop­ras­ka­nie me­sač­nej kô­ry.

Wat­ters s ko­le­ga­mi si však my­slia, že ak by ochla­dzo­va­nie bo­lo je­di­ným fak­to­rom ov­plyv­ňu­jú­cim for­mo­va­nie tých­to pras­klín, tak by ich orien­tá­cia bo­la ná­hod­ná, pre­to­že pô­so­bia­ce si­ly by bo­li rov­na­ko veľ­ké vo všet­kých sme­roch. "Bo­lo pre nás veľ­kým prek­va­pe­ním, keď sme zis­ti­li, že tie­to pras­kli­ny ne­ma­jú ná­hod­nú orien­tá­ciu. Nao­pak, us­po­ria­da­nie ti­sí­cok pras­klín naz­na­ču­je, že na ich vznik ma­lo vplyv nie­čo iné. Nie­čo, čo pô­so­bí glo­bál­ne. A tým nie­čím je zem­ská gra­vi­tá­cia," uvie­dol Wat­ters. Sla­po­vé si­ly Ze­me ne­pô­so­bia na ce­lom Me­sia­ci rov­na­ko. Naj­sil­nej­šie sú v tých čas­tiach, kto­ré sú buď naj­bliž­šie ale­bo naj­ďa­lej od Ze­me. Vý­sled­kom sú pras­kli­ny, kto­ré sa ťa­ha­jú zo se­ve­ru na juh v blíz­kos­ti me­sač­né­ho rov­ní­ka a zo zá­pa­du na vý­chod v ob­las­ti pó­lov. Wat­ters s ko­le­ga­mi pub­li­ko­va­li vý­sled­ky svoj­ho vý­sku­mu v ča­so­pi­se Geo­lo­gy.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Do 5 ro­kov si mož­no po­chut­ná­me na bio­tech­no­lo­gic­kom mä­se vy­pes­to­va­nom v la­bo­ra­tó­riu
Startup s názvom Memphis Meats zo San Francisca sa chystá vyrábať širokú škálu mäsových výrobkov pripravovaných v laboratóriách určených na to. čítať »
 
Stre­doš­ko­lá­ci bu­dú skú­mať mik­ro­čas­ti­ce. Po­kú­sia sa vy­sto­po­vať Hig­gsov bo­zón
Celosvetový program Masterclasses otvára mladým výskumníkom dvere do špičkovej fyziky. čítať »
 
VE­DA: Na pod­po­ru vý­sku­mu v pod­ni­koch vy­čle­ni­li 200 mi­lió­nov eur
Podnikateľská sféra sa v spolupráci s vedecko-výskumnými inštitúciami, SAV, vysokými školami či neziskovými organizáciami bude môcť uchádzať prostredníctvom Výskumnej agentúry o peniaze z nového Operačného programu Výskum a inovácie. čítať »
 
VE­DA: Vy­hlá­si­li 19. roč­ník sú­ťa­že Ve­dec ro­ka SR
Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností vyhlásili 19. ročník súťaže Vedec roka SR. čítať »
 
Chla­de­nie server­ov mor­skou vo­dou. Mic­ro­soft tes­to­val pod­mor­ské dá­to­vé cen­trum
Myšlienka umiestniť počítače do uzavretých nádrží a ponoriť ich do vody nie je nová. No výskumníci Microsoftu teraz prišli ako prví s nápadom prevádzkovať celé dátové centrum pod hladinou oceánu. čítať »
 
Fľa­ša, kto­rá pre­me­ní vzduch vo svo­jom vnút­ri na pit­nú vo­du
Šikovnú fľašu Fontus navrhol rakúsky priemyselný dizajnér Kristof Retezá a jej výnimočnosť spočíva v tom, že dokáže premeniť vzduch vo svojom vnútri na pitnú vodu. čítať »
 
Smar­tfó­ny ov­plyv­ňu­jú náš spá­nok viac než ko­feín
Vedci uverejnili už niekoľko štúdií o tom, ako smartfóny, tablety a počítače ovplyvňujú náš spánok. Tieto zariadenia vyžarujú takzvané modré svetlo, ktoré narúša funkciu melatonínu, hormónu spánku. čítať »
 
VESMÍR: Ob­ja­vi­li za­tiaľ naj­väč­ší so­lár­ny sys­tém
Medzinárodný tím astronómov objavil zatiaľ najväčší solárny systém pozostávajúci z červeného trpaslíka a veľkej plynnej exoplanéty, ktorá svoju hviezdu obieha vo vzdialenosti približne bilión kilometrov. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter