VEDA: STU otvorila Centrum pre nanodiagnostiku

Slo­ven­ská tech­nic­ká uni­ver­zi­ta (STU) v Bra­tis­la­ve ot­vo­ri­la Cen­trum pre na­no­diag­nos­ti­ku s prís­troj­mi, kto­ré sú je­di­neč­né v kra­ji­nách V4. Prís­tro­je umož­nia skú­mať štruk­tú­ru lá­tok až do úrov­ne ató­mov. Cen­trum zria­di­la Slo­ven­ská tech­nic­ká uni­ver­zi­ta v rám­ci pro­jek­tu Uni­ver­zit­né­ho ve­dec­ké­ho par­ku Scien­ce Ci­ty Bra­tis­la­va. V rám­ci pro­jek­tu ško­la re­vi­ta­li­zu­je bu­do­vy fa­kúlt, ob­no­vu­je la­bo­ra­tó­riá a zria­ďu­je cen­trá exce­len­tnej ve­dy. In­for­mo­va­la o tom Slo­ven­ská tech­nic­ká uni­ver­zi­ta na svo­jej inter­ne­to­vej strán­ke.

No­vé prís­tro­je v Cen­tre pre na­no­diag­nos­ti­ku umož­ňu­jú ved­com skú­mať ob­jek­ty veľ­kos­ti mi­lión­ti­ny ľud­ské­ho vla­su. Umož­nia vi­dieť až do roz­me­ru de­sa­tín na­no­met­rov. "Ana­ly­tic­ký tran­smis­ný elek­tró­no­vý mik­ros­kop s ato­már­nym roz­lí­še­ním ta­kých­to pa­ra­met­rov ne­má za­tiaľ ni­ja­ké pra­co­vis­ko na Slo­ven­sku. Vďa­ka vy­ba­ve­niu a prí­dav­ným za­ria­de­niam je ten­to prís­troj bez­kon­ku­renč­ný aj v kra­ji­nách V4," in­for­mu­je Slo­ven­ská tech­nic­ká uni­ver­zi­ta s tým, že de­tail­nej­šie che­mic­ké zlo­že­nie umož­ňu­je zis­ťo­vať aj Auge­rov elek­tró­no­vý spek­tro­me­ter. Oba prís­tro­je sa dopĺňa­jú a umož­ňu­jú ana­ly­zo­vať kaž­dú na­no­čas­ti­cu pod­rob­ne a nás­led­ne tak pres­ne ur­čo­vať jej vlas­tnos­ti, kto­ré mô­žu roz­hod­núť o pou­ži­tí vo vý­sku­me a praxi.

"Na­no­tech­no­ló­gie sú dnes kľú­čo­vým ve­dec­kým od­vet­vím. Vo sve­te pri­bú­da ap­li­ká­cií s na­no­čas­ti­ca­mi. Stre­tá­va­me sa s ni­mi v koz­me­ti­ke, no­sí­me ich v ob­le­če­ní, kto­ré chrá­nia pred vo­dou či od­erom ale­bo ma­jú anti­bak­te­riál­ne účin­ky. Ok­ná umý­va­me príp­rav­ka­mi, kto­ré sú vďa­ka na­no­čas­ti­ciam od­ol­né vo­či mra­zu či za­hmlie­va­niu. Ide o per­spek­tív­ne ma­te­riá­ly pre mik­roelek­tro­ni­ku a ze­le­nú ener­ge­ti­ku. Na vý­voj ta­kých­to no­vých ma­te­riá­lov však pot­re­bu­je­me poz­nať ich štruk­tú­ru, che­mic­ké zlo­že­nie na ato­már­nej úrov­ni a ich vzá­jom­nú inter­ak­ciu so ži­vý­mi or­ga­niz­ma­mi," ho­vo­rí Má­ria Čap­lo­vi­čo­vá z Cen­tra pre na­no­diag­nos­ti­ku. V cen­tre ved­ci už pra­cu­jú na vý­sku­me sen­zo­rov na de­tek­ciu che­mic­kých lá­tok vrá­ta­ne zne­čis­te­nia vo vzdu­chu či vo vo­de. Sen­zo­ry so špe­ciál­nou na­novrstvou mô­žu od­ha­liť zne­čis­te­nie vo veľ­mi níz­kych kon­cen­trá­ciách, čo sú­čas­né za­ria­de­nia ne­do­ká­žu.

Pra­co­vis­ko nes­lú­ži len ved­com Slo­ven­skej tech­nic­kej uni­ver­zi­ty. Zá­me­rom je spo­lup­ra­co­vať s ďal­ší­mi ve­dec­ký­mi tí­ma­mi aj s fir­ma­mi, kto­ré sa ve­nu­jú vý­sku­mu či vý­vo­ju v ob­las­ti na­no­tech­no­ló­gií, či tí­ma­mi zo Slo­ven­skej aka­dé­mie vied. Rek­tor STU Ro­bert Red­ham­mer ho­vo­rí, že no­vé ve­dec­ké prís­tro­je sú nut­ným pred­pok­la­dom pre špič­ko­vý vý­skum, zvlášť v ob­las­ti mo­der­ných ma­te­riá­lov. "Cen­trum pre na­no­tech­no­ló­gie sa svo­jím vy­ba­ve­ním za­ra­di­lo me­dzi špič­ko­vé bá­zo­vé pra­co­vis­ká Tran­smis­nej elek­tró­no­vej mik­ros­ko­pie v ce­los­ve­to­vom me­rad­le," ho­vo­rí Red­ham­mer s tým, že slo­ven­ským ved­com sa tak vý­raz­ne zlep­šu­je po­zí­cia v me­dzi­ná­rod­nom ve­dec­kom spo­lo­čen­stve.

Uni­ver­zit­ný ve­dec­ký park bu­du­je STU ok­rem Bra­tis­la­vy aj v Tr­na­ve, kde je za­me­ra­ný na ma­te­riá­lo­vý vý­skum, ióno­vé tech­no­ló­gie, auto­ma­ti­zá­ciu a ino­va­tív­ne pä­ťo­so­vé vý­rob­né pro­ce­sy. Pri kaž­dom pro­jek­te Uni­ver­zit­né­ho ve­dec­ké­ho par­ku do­sa­hu­jú in­ves­tí­cie 42 mi­lió­nov eur, z to­ho 35,7 mi­lió­nov je z euro­fon­dov v rám­ci Ope­rač­né­ho prog­ra­mu Vý­skum a vý­voj, zvy­šok zo štát­ne­ho roz­poč­tu a roz­poč­tu ško­ly.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Do 5 ro­kov si mož­no po­chut­ná­me na bio­tech­no­lo­gic­kom mä­se vy­pes­to­va­nom v la­bo­ra­tó­riu
Startup s názvom Memphis Meats zo San Francisca sa chystá vyrábať širokú škálu mäsových výrobkov pripravovaných v laboratóriách určených na to. čítať »
 
Stre­doš­ko­lá­ci bu­dú skú­mať mik­ro­čas­ti­ce. Po­kú­sia sa vy­sto­po­vať Hig­gsov bo­zón
Celosvetový program Masterclasses otvára mladým výskumníkom dvere do špičkovej fyziky. čítať »
 
VE­DA: Na pod­po­ru vý­sku­mu v pod­ni­koch vy­čle­ni­li 200 mi­lió­nov eur
Podnikateľská sféra sa v spolupráci s vedecko-výskumnými inštitúciami, SAV, vysokými školami či neziskovými organizáciami bude môcť uchádzať prostredníctvom Výskumnej agentúry o peniaze z nového Operačného programu Výskum a inovácie. čítať »
 
VE­DA: Vy­hlá­si­li 19. roč­ník sú­ťa­že Ve­dec ro­ka SR
Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností vyhlásili 19. ročník súťaže Vedec roka SR. čítať »
 
Chla­de­nie server­ov mor­skou vo­dou. Mic­ro­soft tes­to­val pod­mor­ské dá­to­vé cen­trum
Myšlienka umiestniť počítače do uzavretých nádrží a ponoriť ich do vody nie je nová. No výskumníci Microsoftu teraz prišli ako prví s nápadom prevádzkovať celé dátové centrum pod hladinou oceánu. čítať »
 
Fľa­ša, kto­rá pre­me­ní vzduch vo svo­jom vnút­ri na pit­nú vo­du
Šikovnú fľašu Fontus navrhol rakúsky priemyselný dizajnér Kristof Retezá a jej výnimočnosť spočíva v tom, že dokáže premeniť vzduch vo svojom vnútri na pitnú vodu. čítať »
 
Smar­tfó­ny ov­plyv­ňu­jú náš spá­nok viac než ko­feín
Vedci uverejnili už niekoľko štúdií o tom, ako smartfóny, tablety a počítače ovplyvňujú náš spánok. Tieto zariadenia vyžarujú takzvané modré svetlo, ktoré narúša funkciu melatonínu, hormónu spánku. čítať »
 
VESMÍR: Ob­ja­vi­li za­tiaľ naj­väč­ší so­lár­ny sys­tém
Medzinárodný tím astronómov objavil zatiaľ najväčší solárny systém pozostávajúci z červeného trpaslíka a veľkej plynnej exoplanéty, ktorá svoju hviezdu obieha vo vzdialenosti približne bilión kilometrov. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter