Antikoncepcia v injekcii: Genetická vakcína spôsobí neplodnosť

V la­bo­ra­tór­nom ús­ta­ve v ka­li­for­nskej Pa­sa­de­ne sa us­ku­toč­ni­lo ús­peš­né tes­to­va­nie uni­kát­nej vak­cí­ny. Oč­ko­va­nie ma­lo za nás­le­dok nep­lod­nosť my­ší. Ob­sah in­jek­cie tvo­ri­la dáv­ka up­ra­ve­né­ho ví­ru­su, kto­rý nie­sol drob­né kús­ky DNA. Po tom, čo ví­rus pre­ni­kol do sva­lov, pri­nie­sol DNA dov­nút­ra bu­niek zvie­ra­ťa. Tam sa pod­ľa ob­siah­nu­tej ge­ne­tic­kej in­for­má­cie za­čal vo veľ­kom vy­tvá­rať hor­món, kto­rý za­blo­ko­val v zá­vis­los­ti od poh­la­via buď vý­voj sper­mií, ale­bo va­jí­čok.

Zhru­ba po dvoch me­sia­coch os­ta­li po­kus­né zvie­ra­tá nep­lod­né. V bu­dúc­nos­ti zrej­me pôj­de o sľub­ný spô­sob, ako re­gu­lo­vať po­pu­lá­ciu niek­to­rých rých­lo sa mno­žia­cich zvie­rat, nap­rík­lad tú­la­vých psov či ma­čiek. V doh­ľad­nom ča­se však ne­mož­no oča­ká­vať, že by sa po­dob­ný pos­tup ap­li­ko­val aj u ľu­dí. Na to je tá­to tech­no­ló­gia príl­iš má­lo vy­skú­ša­ná. Ok­rem to­ho úp­ra­va ge­ne­tic­kých vak­cín pre iné or­ga­niz­my sa mu­sí ro­biť na mie­ru.

Zdroj: cell.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Do 5 ro­kov si mož­no po­chut­ná­me na bio­tech­no­lo­gic­kom mä­se vy­pes­to­va­nom v la­bo­ra­tó­riu
Startup s názvom Memphis Meats zo San Francisca sa chystá vyrábať širokú škálu mäsových výrobkov pripravovaných v laboratóriách určených na to. čítať »
 
Stre­doš­ko­lá­ci bu­dú skú­mať mik­ro­čas­ti­ce. Po­kú­sia sa vy­sto­po­vať Hig­gsov bo­zón
Celosvetový program Masterclasses otvára mladým výskumníkom dvere do špičkovej fyziky. čítať »
 
VE­DA: Na pod­po­ru vý­sku­mu v pod­ni­koch vy­čle­ni­li 200 mi­lió­nov eur
Podnikateľská sféra sa v spolupráci s vedecko-výskumnými inštitúciami, SAV, vysokými školami či neziskovými organizáciami bude môcť uchádzať prostredníctvom Výskumnej agentúry o peniaze z nového Operačného programu Výskum a inovácie. čítať »
 
VE­DA: Vy­hlá­si­li 19. roč­ník sú­ťa­že Ve­dec ro­ka SR
Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností vyhlásili 19. ročník súťaže Vedec roka SR. čítať »
 
Chla­de­nie server­ov mor­skou vo­dou. Mic­ro­soft tes­to­val pod­mor­ské dá­to­vé cen­trum
Myšlienka umiestniť počítače do uzavretých nádrží a ponoriť ich do vody nie je nová. No výskumníci Microsoftu teraz prišli ako prví s nápadom prevádzkovať celé dátové centrum pod hladinou oceánu. čítať »
 
Fľa­ša, kto­rá pre­me­ní vzduch vo svo­jom vnút­ri na pit­nú vo­du
Šikovnú fľašu Fontus navrhol rakúsky priemyselný dizajnér Kristof Retezá a jej výnimočnosť spočíva v tom, že dokáže premeniť vzduch vo svojom vnútri na pitnú vodu. čítať »
 
Smar­tfó­ny ov­plyv­ňu­jú náš spá­nok viac než ko­feín
Vedci uverejnili už niekoľko štúdií o tom, ako smartfóny, tablety a počítače ovplyvňujú náš spánok. Tieto zariadenia vyžarujú takzvané modré svetlo, ktoré narúša funkciu melatonínu, hormónu spánku. čítať »
 
VESMÍR: Ob­ja­vi­li za­tiaľ naj­väč­ší so­lár­ny sys­tém
Medzinárodný tím astronómov objavil zatiaľ najväčší solárny systém pozostávajúci z červeného trpaslíka a veľkej plynnej exoplanéty, ktorá svoju hviezdu obieha vo vzdialenosti približne bilión kilometrov. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter