3D tlačiareň dokáže postaviť 10 domov za 24 hodín. Namiesto tehál používa stavebný odpad

Tech­no­ló­gia 3D tla­če sa vo sve­te vy­ví­ja po­mer­ne rých­lo. Po­má­ha zni­žo­vať nie­len en­vi­ron­men­tál­ne, ale aj fi­nan­čné nák­la­dy. V nas­le­du­jú­com prí­pa­de to ne­bu­de inak.

Úlo­hou no­vej 3D tla­čiar­ne, vy­so­kej 6,6 met­rov a ši­ro­kej 10 met­rov je zlep­šiť ži­vot­né pod­mien­ky v čín­skych de­di­nách. Prí­jem oby­va­te­ľov ži­jú­cich na vi­die­ku je to­tiž až trik­rát niž­ší ako u ľu­dí z miest. Ten­to roz­diel sa neus­tá­le zväč­šu­je, vý­sled­kom čo­ho sú ne­dos­ta­ču­jú­ce fi­nan­čné pros­tried­ky na reali­zá­ciu no­vých obyt­ných do­mov. 3D tla­čia­reň z di­el­ne vy­ná­lez­cu me­nom Ma Yihe by ma­la ten­to prob­lém vy­rie­šiť tým, že v prie­be­hu 24 ho­dín vy­ro­bí až 10 prí­zem­ných dom­če­kov.

Nák­la­dy na ich stav­bu sú mi­ni­mál­ne, me­nej ako 5-ti­síc USD. Ďal­šia pred­nosť tej­to tech­no­ló­gie je šetr­nosť k ži­vot­né­mu pros­tre­diu. Na vý­ro­bu ta­ké­ho­to ty­pu do­mu nie sú pot­reb­né teh­ly ani mal­ta - vy­uží­va sa ce­ment vy­ro­be­ný zo sta­veb­né­ho od­pa­du. Ok­rem to­ho sa tak­to pos­ta­ve­né do­my vy­zna­ču­jú dob­rou te­pel­nou sta­bi­li­tou.

3d_tlacene_domy2.jpg

Pr­vá de­siat­ka 3D vy­tla­če­ných do­mov, si­tuo­va­ných v ma­lom mes­teč­ku ne­ďa­le­ko Šan­gha­ja, sa bu­de vy­uží­vať ako kan­ce­lár­ske pries­to­ry.

3d_tlacene_domy_kancelaria.jpg


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter