Chromecast 2 zmenil vzhľad a podporuje moderné štandardy Wi-Fi

Goog­le ne­dáv­no pred­sta­vil dru­hú ge­ne­rá­ciu svoj­ho za­ria­de­nia na strea­mo­va­nie vi­dea Chro­me­cast, ako aj Chro­me­cast Audio, kto­rý pri­dá­va mož­nosť strea­mo­va­nia hud­by na aký­koľ­vek rep­ro­duk­tor s 3,5 mm ko­nek­to­rom jack.

Rov­na­ko ako pr­vý Chro­me­cast, uve­de­ný na trh v ro­ku 2013, aj no­vé za­ria­de­nie na vi­deo sa za­pá­ja do za­dnej čas­ti te­le­ví­zo­ra cez port HDMI a zr­kad­lí ale­bo vy­sie­la ob­sah z mo­bil­nej ap­li­ká­cie Chro­me­cast na te­le­víz­nu ob­ra­zov­ku. Rov­na­ká zos­ta­la aj ce­na 35 do­lá­rov, ide te­da o lac­nej­šie za­ria­de­nie na strea­ming, než po­nú­ka napr. App­le či Ama­zon.

No­vý Chro­me­cast však pri­chá­dza s nie­koľ­ký­mi po­zo­ru­hod­ný­mi ak­tua­li­zá­cia­mi. Pre­dov­šet­kým sa zme­nil vzhľad, čo sú­vi­sí s es­te­ti­kou aj s fun­kčnos­ťou. Te­raz je to skôr plas­to­vý disk ako ty­čin­ka (stick). Z ne­ho je vy­ve­de­ný port HDMI. Goog­le tvr­dí, že je to tak pre­to, že ak je prís­troj ďa­lej od te­le­ví­zo­ra, zní­ži sa ru­še­nie. A po no­vom sa ok­rem čier­ne­ho po­nú­ka aj cit­ró­no­vožl­tý a jas­no­čer­ve­ný va­riant (ho­ci by to moh­lo byť jed­no, keď­že je pri­po­je­ný v za­dnej čas­ti te­le­ví­zo­ra).

Vý­znam­nej­šie zme­ny však náj­de­me vnút­ri. Chro­me­cast za­hŕňa pod­po­ru pre mo­der­né štan­dar­dy Wi-Fi na strea­mo­va­nie (802.11ac, 5 GHz). Na op­ti­mál­ne strea­mo­va­nie cez Wi-Fi je za­ria­de­nie vy­ba­ve­né tro­mi an­té­na­mi, za­tiaľ čo pr­vý Chro­me­cast mal len jed­nu. K dis­po­zí­cii je aj no­vá fun­kcia Fast Play - Chro­me­cast vop­red na­čí­ta ob­sah, o kto­rom si „mys­lí", že ho bu­de­te chcieť sle­do­vať. Goog­le ho­vo­rí, že te­raz sú k dis­po­zí­cii „ti­síc­ky" ap­li­ká­cií, kto­ré pod­po­ru­jú vy­sie­la­nie cez Chro­me­cast. Pri uve­de­ní pr­vé­ho pro­duk­tu ich bo­la len hŕstka. Ide o ap­li­ká­cie ako Net­flix, Sling TV, Dis­co­ve­ry, Goog­le Pho­tos či Di­recTV. Stá­le však chý­ba pod­po­ra 4K vi­dea. A stá­le je to len za­ria­de­nie vy­sie­la­jú­ce ob­sah zo strea­mo­va­cích ap­li­ká­cií, kto­ré ste si stiah­li do te­le­fó­nu.

Po­dob­né za­ria­de­nie je aj Chro­me­cast Audio, iba­že na­mies­to vy­ve­de­né­ho HDMI má ká­bel na pri­po­je­nie k audio­za­ria­de­niam. Tá­to ver­zia je ur­če­ná na po­čú­va­nie hud­by, ne­pot­re­bu­je te­da te­le­víz­nu ob­ra­zov­ku. Hud­bu doň mô­že­te po­sie­lať z te­le­fó­nu, ale aj zo smart ho­di­niek s An­droid Wear.

Chromecast_Audio.jpg

Goog­le vraj od uve­de­nia na trh v ro­ku 2013 pre­dal na ce­lom sve­te 20 mi­lió­nov za­ria­de­ní Chro­me­cast. Nie je to sí­ce ma­lé čís­lo, ale v kon­texte mi­liar­dy ak­tív­nych za­ria­de­ní so sys­té­mom An­droid je to má­lo. Spo­loč­nosť dú­fa, že no­vý Chro­me­cast pre­da­je zvý­ši.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter