Zahrajte si: Pristaňte s raketou Falcon lepšie, ako dokáže sama v skutočnosti

Ne­vy­da­re­né po­ku­sy o pris­tá­tie ra­ke­ty s ozna­če­ním Fal­con-9R ro­bia Elo­no­vi Mus­ko­vi čo­raz väč­šie sta­ros­ti. Vy­vi­núť opä­tov­ne pou­ži­teľ­nú ra­ke­tu, kto­rá by naj­prv vy­nies­la nák­lad na or­bi­tu a nás­led­ne by sa vrá­ti­la na Zem, kde by pris­tá­la na pon­tó­ne vzná­ša­jú­com sa na mor­skej hla­di­ne, vô­bec nie je jed­no­du­ché. Všet­ky po­ku­sy sa kon­či­li expló­ziou.

Video:


A prá­ve tá­to sku­toč­nosť sa sta­la in­špi­rá­ciou pre pra­cov­ní­kov vý­skum­né­ho la­bo­ra­tó­ria MIT Me­dia Lab v Mas­sa­chu­setts. Tí sa roz­hod­li vy­tvo­riť gra­fic­ky jed­no­duch­šiu 8-bi­to­vú hru s náz­vom Spa­ceX Fal­con 9 Lan­der. V nej si mô­že­te ná­roč­nosť ta­ké­ho­to pris­tá­va­nia vy­skú­šať na vlas­tnej ko­ži.

falcon_hra.jpg


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Do 5 ro­kov si mož­no po­chut­ná­me na bio­tech­no­lo­gic­kom mä­se vy­pes­to­va­nom v la­bo­ra­tó­riu
Startup s názvom Memphis Meats zo San Francisca sa chystá vyrábať širokú škálu mäsových výrobkov pripravovaných v laboratóriách určených na to. čítať »
 
Stre­doš­ko­lá­ci bu­dú skú­mať mik­ro­čas­ti­ce. Po­kú­sia sa vy­sto­po­vať Hig­gsov bo­zón
Celosvetový program Masterclasses otvára mladým výskumníkom dvere do špičkovej fyziky. čítať »
 
VE­DA: Na pod­po­ru vý­sku­mu v pod­ni­koch vy­čle­ni­li 200 mi­lió­nov eur
Podnikateľská sféra sa v spolupráci s vedecko-výskumnými inštitúciami, SAV, vysokými školami či neziskovými organizáciami bude môcť uchádzať prostredníctvom Výskumnej agentúry o peniaze z nového Operačného programu Výskum a inovácie. čítať »
 
VE­DA: Vy­hlá­si­li 19. roč­ník sú­ťa­že Ve­dec ro­ka SR
Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností vyhlásili 19. ročník súťaže Vedec roka SR. čítať »
 
Chla­de­nie server­ov mor­skou vo­dou. Mic­ro­soft tes­to­val pod­mor­ské dá­to­vé cen­trum
Myšlienka umiestniť počítače do uzavretých nádrží a ponoriť ich do vody nie je nová. No výskumníci Microsoftu teraz prišli ako prví s nápadom prevádzkovať celé dátové centrum pod hladinou oceánu. čítať »
 
Fľa­ša, kto­rá pre­me­ní vzduch vo svo­jom vnút­ri na pit­nú vo­du
Šikovnú fľašu Fontus navrhol rakúsky priemyselný dizajnér Kristof Retezá a jej výnimočnosť spočíva v tom, že dokáže premeniť vzduch vo svojom vnútri na pitnú vodu. čítať »
 
Smar­tfó­ny ov­plyv­ňu­jú náš spá­nok viac než ko­feín
Vedci uverejnili už niekoľko štúdií o tom, ako smartfóny, tablety a počítače ovplyvňujú náš spánok. Tieto zariadenia vyžarujú takzvané modré svetlo, ktoré narúša funkciu melatonínu, hormónu spánku. čítať »
 
VESMÍR: Ob­ja­vi­li za­tiaľ naj­väč­ší so­lár­ny sys­tém
Medzinárodný tím astronómov objavil zatiaľ najväčší solárny systém pozostávajúci z červeného trpaslíka a veľkej plynnej exoplanéty, ktorá svoju hviezdu obieha vo vzdialenosti približne bilión kilometrov. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter