MV buduje Národné centrum výskumu a inovácií v oblasti vnútornej bezpečnosti

Mi­nis­ter­stvo vnút­ra má v úmys­le zlep­šiť mož­nos­ti ci­vil­nej ochra­ny SR pri prí­rod­ných ka­tas­tro­fách ale­bo zá­važ­ných prie­my­sel­ných ha­vá­riách pros­tred­níc­tvom ve­dec­ké­ho vý­sku­mu. Ako agen­tú­ru SI­TA in­for­mo­val tla­čo­vý od­bor Kan­ce­lá­rie mi­nis­tra vnút­ra, re­zort v spo­lup­rá­ci s via­ce­rý­mi uni­ver­zi­ta­mi, ve­dec­ký­mi pra­co­vis­ka­mi a vý­vo­jár­mi tech­no­ló­gií vy­pra­co­val pro­jek­to­vý zá­mer s ak­ti­vi­ta­mi za prib­liž­ne 40 mi­lió­nov eur na vy­bu­do­va­nie Ná­rod­né­ho cen­tra vý­sku­mu a ino­vá­cií v ob­las­ti vnú­tor­nej bez­peč­nos­ti. Špe­cia­li­zo­va­né vý­skum­né a vý­cvi­ko­vé cen­trum má byť za­me­ra­né na ana­lý­zu ri­zík a vý­voj bez­peč­nos­tných rie­še­ní a sys­té­mov v ob­las­ti ochra­ny ži­vo­ta a ma­jet­ku ob­ča­nov a tiež dô­le­ži­tej infra­štruk­tú­ry.

"Pre zvý­še­nie bez­peč­nos­ti a ochra­ny na­šich ob­ča­nov, tak, aby zod­po­ve­da­la sú­čas­ným hroz­bám 21. sto­ro­čia, mu­sí­me preu­ká­zať schop­nosť ino­vo­vať pre­ven­tív­ne a inter­ven­čné pos­tu­py, pri­ná­šať efek­tív­nej­šie rie­še­nia a vy­uží­vať pre ma­naž­ment ri­zík po­ten­ciál no­vých tech­no­ló­gií," po­ve­dal mi­nis­ter vnút­ra Ro­bert Ka­li­ňák. Vý­skum­né cen­trum má pod­ľa re­zor­tu vnút­ra za­hŕňať la­bo­ra­tó­riá vy­ba­ve­né nap­rík­lad si­mu­lač­ný­mi za­ria­de­nia­mi a tech­no­ló­gia­mi. Vďa­ka ich schop­nos­ti vy­tvá­rať si­tuácie iden­tic­ké s reál­ny­mi pod­mien­ka­mi ma­jú pod­ľa re­zor­tu vnút­ra umož­niť tes­to­va­nie a vý­voj no­vých tech­no­ló­gií, pos­tu­pov a rie­še­ní v ob­las­ti bo­ja pro­ti prí­rod­ným ka­tas­tro­fám a iným vý­ni­moč­ným si­tuáciám.

"Tie­to si­mu­lá­to­ry do­ká­žu ver­ne na­po­dob­niť rôz­ne ty­py krí­zo­vých si­tuá­cií, kto­rým v reál­nom ži­vo­te če­lí­me ale­bo sú po­ten­ciál­ny­mi hroz­ba­mi. V ta­kom­to pros­tre­dí s po­mo­cou vý­skum­ných a zá­chran­ných tí­mov po­tom do­ká­že­me spo­loč­ne vy­ví­jať no­vé rie­še­nia ši­té na mie­ru kon­krét­nym ri­zi­kám," vy­svet­li­la ge­ne­rál­na ria­di­teľ­ka sek­cie európ­skych prog­ra­mov mi­nis­ter­stva vnút­ra Rut Er­dé­lyiová.

Vy­tvo­re­ním expe­ri­men­tál­ne­ho la­bo­ra­tó­ria pre mo­de­lo­va­nie a si­mu­lá­ciu po­žia­rov, po­vod­ní, la­vín a iných po­ten­ciál­ne ne­bez­peč­ných uda­los­tí v hor­skom pros­tre­dí sa pod­ľa re­zor­tu zdo­ko­na­lí nap­rík­lad prip­ra­ve­nosť zá­chran­ných zlo­žiek a zlep­ší sa kva­li­ta po­mo­ci a zá­chra­ny pos­tih­nu­tým oso­bám v extrém­nom a vy­so­ko­hor­skom te­ré­ne. Cen­trum sa tak­tiež bu­de za­obe­rať vý­vo­jom v ob­las­ti kri­mi­na­lis­ti­ky. Cie­ľom má byť efek­tív­nej­šie vy­šet­ro­va­nie a od­ha­ľo­va­nie tres­tnej čin­nos­ti.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Do 5 ro­kov si mož­no po­chut­ná­me na bio­tech­no­lo­gic­kom mä­se vy­pes­to­va­nom v la­bo­ra­tó­riu
Startup s názvom Memphis Meats zo San Francisca sa chystá vyrábať širokú škálu mäsových výrobkov pripravovaných v laboratóriách určených na to. čítať »
 
Stre­doš­ko­lá­ci bu­dú skú­mať mik­ro­čas­ti­ce. Po­kú­sia sa vy­sto­po­vať Hig­gsov bo­zón
Celosvetový program Masterclasses otvára mladým výskumníkom dvere do špičkovej fyziky. čítať »
 
VE­DA: Na pod­po­ru vý­sku­mu v pod­ni­koch vy­čle­ni­li 200 mi­lió­nov eur
Podnikateľská sféra sa v spolupráci s vedecko-výskumnými inštitúciami, SAV, vysokými školami či neziskovými organizáciami bude môcť uchádzať prostredníctvom Výskumnej agentúry o peniaze z nového Operačného programu Výskum a inovácie. čítať »
 
VE­DA: Vy­hlá­si­li 19. roč­ník sú­ťa­že Ve­dec ro­ka SR
Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností vyhlásili 19. ročník súťaže Vedec roka SR. čítať »
 
Chla­de­nie server­ov mor­skou vo­dou. Mic­ro­soft tes­to­val pod­mor­ské dá­to­vé cen­trum
Myšlienka umiestniť počítače do uzavretých nádrží a ponoriť ich do vody nie je nová. No výskumníci Microsoftu teraz prišli ako prví s nápadom prevádzkovať celé dátové centrum pod hladinou oceánu. čítať »
 
Fľa­ša, kto­rá pre­me­ní vzduch vo svo­jom vnút­ri na pit­nú vo­du
Šikovnú fľašu Fontus navrhol rakúsky priemyselný dizajnér Kristof Retezá a jej výnimočnosť spočíva v tom, že dokáže premeniť vzduch vo svojom vnútri na pitnú vodu. čítať »
 
Smar­tfó­ny ov­plyv­ňu­jú náš spá­nok viac než ko­feín
Vedci uverejnili už niekoľko štúdií o tom, ako smartfóny, tablety a počítače ovplyvňujú náš spánok. Tieto zariadenia vyžarujú takzvané modré svetlo, ktoré narúša funkciu melatonínu, hormónu spánku. čítať »
 
VESMÍR: Ob­ja­vi­li za­tiaľ naj­väč­ší so­lár­ny sys­tém
Medzinárodný tím astronómov objavil zatiaľ najväčší solárny systém pozostávajúci z červeného trpaslíka a veľkej plynnej exoplanéty, ktorá svoju hviezdu obieha vo vzdialenosti približne bilión kilometrov. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter