Umelá inteligencia GeoS zvládne test zo stredoškolskej geometrie

Ved­ci z Alle­nov­ho in­šti­tú­tu pre ume­lú in­te­li­gen­ciu a Was­hin­gton­skej uni­ver­zi­ty uká­za­li sys­tém ume­lej in­te­li­gen­cie, kto­rá mô­že vy­rie­šiť geo­met­ric­ké úlo­hy na úrov­ni prie­mer­né­ho ame­ric­ké­ho stre­doš­ko­lá­ka. Naz­va­li ho GeoS a vy­uží­va kom­bi­ná­ciu po­čí­ta­čo­vé­ho vi­de­nia na inter­pre­to­va­nie di­ag­ra­mov a spra­co­va­nia pri­ro­dze­né­ho ja­zy­ka na čí­ta­nie a po­ro­zu­me­nie textu. Vy­rie­šil s pres­nos­ťou 49 % otáz­ky ofi­ciál­ne­ho tes­tu SAT (Scho­las­tic Ap­ti­tu­de Test), kto­rý sa v USA pou­ží­va na vy­hod­no­co­va­nie zna­los­tí stre­doš­kol­ských štu­den­tov pri pri­jí­ma­ní na vy­so­kú ško­lu.

Ke­by sa tie­to vý­sled­ky extra­po­lo­va­li na ce­lý ma­te­ma­tic­ký test SAT, po­čí­tač by do­sia­hol 500 z mož­ných 800 bo­dov, čo je prie­mer­né skó­re štu­den­tov v ro­ku 2015. Pod­ľa ved­cov naj­väč­šou vý­zvou bo­lo pre­ve­de­nie otá­zok tes­tu do ja­zy­ka zro­zu­mi­teľ­né­ho pre po­čí­tač.

GeoS je pr­vý end-to-end sys­tém, kto­rý do­ká­že rie­šiť úlo­hy z pla­nár­nej geo­me­trie. Tes­to­vé otáz­ky po­zos­tá­va­jú z di­ag­ra­mu a otáz­ky na­pí­sa­nej v pri­ro­dze­nom ja­zy­ku. Sys­tém mu­sí rie­še­nie prob­lé­mu roz­de­liť do nie­koľ­kých čas­tí. Naj­prv ana­ly­zu­je otáz­ku (text) a di­ag­ram (ob­rá­zok) a sna­ží sa úlo­hu pre­viesť do for­mál­nej­šie­ho ja­zy­ka, s kto­rým mô­že po­tom pra­co­vať po­mo­cou štan­dar­dných vý­poč­tov. Nás­led­ne po­rov­ná vý­sle­dok s po­nú­ka­ný­mi od­po­ve­ďa­mi a vy­be­rie tú správ­nu mož­nosť.

test_SAT.jpg

Pri otáz­kach, kde si bol sys­tém is­tý, do­sia­hol pres­nosť až 96 %, ale prie­mer z ce­lé­ho tes­tu bol 49 %. Z 55 otá­zok od­po­ve­dal GeoS na 27 správ­ne, jed­nu nes­práv­ne a 27 zos­ta­lo bez od­po­ve­de.

V sú­čas­nos­ti rie­ši GeoS len otáz­ky z pla­ni­me­trie, ale v naj­bliž­ších troch ro­koch ho chcú ved­ci zdo­ko­na­liť do tej mie­ry, aby do­ká­zal vy­rie­šiť ce­lý sú­bor ma­te­ma­tic­kých otá­zok v SAT.

Zdroj: dai­ly­mail.co.uk


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter