Ako z Minority Report: Technológia Hitachi vie predpovedať zločin

Mož­no sa pred­po­ve­da­nie zlo­či­nu zdá tak tro­chu sci-fi, no spo­loč­nosť Hi­ta­chi ta­kú­to tech­no­ló­giu pred­sta­vi­la. Jej sys­tém Vi­sua­li­za­tion Pre­dic­ti­ve Cri­me Ana­ly­tics (PCA) chce pred­ví­dať zlo­čin skôr, ako sa sta­ne.

Sys­tém je schop­ný pra­co­vať s ob­rov­ským množ­stvom dát z roz­lič­ných zdro­jov, sle­du­je nap­rík­lad dis­ku­sie na so­ciál­nych sie­ťach, po­ve­ter­nos­tné pod­mien­ky, úda­je z dl­ho­do­bých šta­tis­tík a pod. Po­tom tie­to úda­je, kto­ré by ľu­dia moh­li jed­no­du­cho pre­hliad­nuť, spra­cu­je po­mo­cou stro­jo­vé­ho uče­nia, vy­tvo­rí mo­de­ly mož­né­ho ná­sil­né­ho sprá­va­nia a pre­miet­ne ich na ma­pu.

hitachi_pca.png

„Člo­vek jed­no­du­cho ne­mô­že zvlád­nuť de­siat­ky či stov­ky pre­men­ných, kto­ré by moh­li ov­plyv­niť zlo­čin," po­ve­dal Darrin Lip­scomb, vý­kon­ný ria­di­teľ di­ví­zie Hi­ta­chi Pub­lic Sa­fe­ty and Vi­sua­li­za­tion. Pod­ľa ne­ho so­ciál­ne mé­diá ma­jú vý­znam­nú úlo­hu v pred­ví­da­ní tres­tnej čin­nos­ti, úda­je zís­ka­né z nich mô­žu zlep­šiť pred­po­ve­de o neu­ve­ri­teľ­ných 15 per­cent. Sys­tém je nap­rík­lad schop­ný de­šif­ro­vať slang z kon­krét­nej ob­las­ti či gan­gu, trie­di twee­ty na zá­kla­de ze­me­pis­nej po­lo­hy a špe­ci­fic­ké­ho ja­zy­ka. Tá­to me­tó­da po­má­ha po­li­caj­ným zlož­kám zis­tiť, že sa de­je nie­čo nez­vy­čaj­né, a pod­ľa to­ho ko­nať.

Spo­loč­nosť Hi­ta­chi zís­ka­la tech­no­ló­giu v sep­tem­bri 2014 kú­pou fi­riem Avrio a Pan­tas­ce­ne, za­me­ra­ných na mo­ni­to­ro­va­nie zlo­čin­nos­ti. PCA je clou­do­vá tech­no­ló­gia, kto­rá vy­uží­va dá­ta a vi­deá z ve­rej­ných bez­peč­nos­tných sys­té­mov a pre­mie­ta ich do geopries­to­ru.

Sys­tém má pred se­bou eš­te sé­riu skú­šok v reál­nom ži­vo­te, na kto­ré však tre­ba zís­kať ši­ro­ký súh­las, pre­to­že PCA ne­vyh­nut­ne ne­sie so se­bou aj prob­lém pro­fi­lo­va­nia ne­vin­ných ľu­dí.

Zdroj: rt.com
di­gi­taltrends.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter