Gear VR je konečne pripravený na cestu do Európy

Eš­te ten­to rok sa za­čne ce­los­ve­to­vo pre­dá­vať pou­ží­va­teľ­ská ver­zia Gear VR. Mo­bil­ný head­set vir­tuál­nej reali­ty Gear VR vzni­kol v spo­lup­rá­ci spo­loč­nos­tí Ocu­lus VR (zná­mej vďa­ka vlas­tné­mu VR head­se­tu Ocu­lus Rift) a Sam­sung. Pr­vá ver­zia sa sí­ce k zá­kaz­ní­kom dos­ta­la už na kon­ci ro­ka 2014, ale na­ko­niec iš­lo iba o ob­me­dze­ný po­čet ku­sov pre naj­väč­ších ne­doč­kav­cov a vý­vo­já­rov. Až tá­to o 22 per­cent ľah­šia ver­zia sa za­ča­la vy­rá­bať vo veľ­kom.

Gear VR sa te­da dos­ta­ne na trh skôr než hráč­mi oča­ká­va­ný Ocu­lus Rift. Zá­stup­ca Sam­sun­gu to ozná­mil na vý­vo­jár­skej kon­fe­ren­cii Ocu­lus Con­nec­ted za prí­tom­nos­ti ge­ne­rál­ne­ho ria­di­te­ľa spo­loč­nos­ti Ocu­lus VR. Gear VR sa za­čne v USA pre­dá­vať eš­te pred Čier­nym piat­kom a krát­ko po tom aj vo zvyš­ku sve­ta. Ce­nu pre Se­ver­nú Ame­ri­ku sa po­da­ri­lo stla­čiť pod ma­gic­kú hra­ni­cu 100 do­lá­rov, te­da 99 USD (plus daň, plus mo­bil).

gear-vr-konecne-pripraveny-na--image-775.jpg

Na roz­diel od Ocu­lus Rift ani tá­to naj­nov­šia ver­zia ne­má po­si­tio­nal trac­king, te­da sle­du­je iba na­tá­ča­nie hla­vy pou­ží­va­te­ľa do strán, nie po­hyb hla­vy v reál­nom pros­tre­dí dop­re­du - do­za­du, ho­re a do­le ani dop­ra­va a do­ľa­va, čo ob­me­dzu­je je­ho vy­uži­tie a u niek­to­rých pou­ží­va­te­ľov mô­že vy­vo­lať ne­voľ­nosť ale­bo tzv. mor­skú cho­ro­bu.

Na ce­ne za­ria­de­nia sa znač­ne pod­pí­sa­lo aj to, že ne­má vlast­ný dis­plej, a te­da slú­ži v pod­sta­te ako dopl­nok k smar­tfó­nom Sam­sun­gu, kon­krét­ne je kom­pa­ti­bil­ný s mo­del­mi Ga­laxy No­te 5, S6 a S6 Ed­ge a Ed­ge+. Ta­kis­to ne­má vlas­tné slú­chad­lá, vy­uží­va rep­ro­duk­to­ry smar­tfó­nov. Ďal­šie in­for­má­cie tý­ka­jú­ce sa špe­ci­fi­ká­cie har­dvé­ru, pres­né­ho dá­tu­mu za­ča­tia pre­da­jov a európ­skej ce­ny bu­dú zve­rej­ne­né nes­kôr.

Vďa­ka tej is­tej kon­fe­ren­cii sme sa doz­ve­de­li, že Ocu­lus Rift bu­de stáť naj­me­nej 300 do­lá­rov.

Zdroj: Sec­tor


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter