NASA ušetrí lietadlám čas, palivo a zníži emisie. Stačí na to tablet s internetom

Ved­ci z NA­SA priš­li s no­vým pro­jek­tom TAP, ur­če­ným pre le­tec­kú prep­ra­vu. Mal by lie­tad­lám po­môcť skrá­tiť čas le­tov, ušet­riť pa­li­vo a zní­žiť emi­sie pri osob­nej i nák­lad­nej prep­ra­ve. Na ta­ké­to zlep­še­nie le­tec­kej pre­vádz­ky pos­ta­ču­je mať na pa­lu­be tab­let s inter­ne­tom.

No­vá ap­li­ká­cia má slú­žiť na vý­po­čet op­ti­mál­nej tra­sy le­tu, pri­čom be­rie do úva­hy nie­len vy­tý­če­ný smer, ale aj po­ve­ter­nos­tné pod­mien­ky, in­for­má­cie z me­teo­ro­lo­gic­kých dru­žíc či smer vet­ra. Jej vý­ho­da je v tom, že po­má­ha pre­mos­tiť ča­so­vý ne­sú­lad me­dzi dá­ta­mi, s kto­rý­mi pi­lo­ti mu­se­li do­po­siaľ pra­co­vať, a reali­tou. To­tiž le­tec­ké pod­kla­dy sa zväč­ša prip­ra­vu­jú s troj­ho­di­no­vým pred­sti­hom, kým ap­li­ká­cia pro­jek­tu TAP pra­cu­je s údaj­mi v reál­nom ča­se.

Ap­li­ká­cia pre­be­rá dá­ta nie­len z inter­ne­to­vých zdro­jov, ale aj z in­for­mač­né­ho sys­té­mu lie­tad­la a všet­ky drob­né úp­ra­vy tra­sy hlá­si auto­ma­tic­ké­mu doh­ľa­do­vé­mu sys­té­mu, aby sa tak pre­diš­lo ko­lí­zii pri kri­žo­va­ní.

Vý­ho­dou tej­to tech­no­ló­gie je sku­toč­nosť, že si ne­vy­ža­du­je mo­der­ni­zo­va­nie tech­ni­ky na pa­lu­be lie­ta­diel. Le­tec­ké spo­loč­nos­ti ju pre­to plá­nu­jú na­sa­dzo­vať v prie­be­hu nas­le­du­jú­cich troch ro­kov. Pr­vý­mi spo­loč­nos­ťa­mi sú Vir­gin Ame­ri­ca a Alas­ka Airli­nes.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter