Americkí vojaci otestovali robotického psa Spota v simulovanom boji. Ako obstál?

O ro­bo­tic­kom pso­vi Spo­to­vi ste už moh­li čo-to po­čuť. Vy­ná­lez spo­loč­nos­ti Bos­ton Dy­na­mics, kto­rú v ro­ku 2013 od­kú­pil gi­gant Goog­le, bol ten­to­raz otes­to­va­ný ame­ric­ký­mi vo­jak­mi v ná­roč­nej­ších bo­jo­vých pod­mien­kach. Aj tam ob­stál spo­ľah­li­vo.

Sé­riu tes­tov oh­ľa­dom up­lat­ne­nia ro­bop­sa Spo­ta na bo­jis­ku us­ku­toč­ni­la Agen­tú­ra mi­nis­ter­stva ob­ra­ny pre pok­ro­či­lé vý­skum­né pro­jek­ty v spo­lup­rá­ci s Ná­mor­nou pe­cho­tou USA. Spot sa op­ro­ti je­ho pred­chod­com vy­zna­ču­je men­ší­mi roz­mer­mi, niž­šou hmot­nos­ťou (72 kg) a väč­šou ohyb­nos­ťou. Ope­rá­tor mô­že ro­bop­sa ov­lá­dať z bez­peč­né­ho úk­ry­tu, vzdia­le­né­ho aj pol ki­lo­met­ra. Za­ria­de­nie je to­tiž bez­drô­to­vo ov­lá­da­teľ­né pros­tred­níc­tvom her­né­ho ov­lá­da­ča pri­po­je­né­ho k no­te­boo­ku. Spot bol pod­ro­be­ný tes­tom v rôz­nych te­ré­noch - od kop­cov cez za­les­ne­né ob­las­ti až po lo­ka­li­ty v mes­te.

spot_test.jpg

spot_operator.jpg

Úspeš­ne ob­stál aj v bu­do­ve, kde bol vy­sla­ný s úlo­hou vy­hľa­dať prí­pad­né hroz­by. Pod­ľa všet­ké­ho vy­ko­nal kva­lit­nú ro­bo­tu. „Spot je skve­lý a pre­ko­nal i na­še sta­no­ve­né cie­le," potvr­dil ka­pi­tán Ja­mes Pi­nei­ro. „Vo­ja­ci na no­vú tech­no­ló­giu rea­go­va­li veľ­mi klad­ne, os­vo­ji­li si ju a priš­li s no­vý­mi ná­pad­mi, o kto­rých sa nám ani nes­ní­va­lo."

Video:


Zdroj: giz­mo­do.com, ar­stech­ni­ca.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter