Japonskí vedci úspešne otestovali špeciálnu obličku vypestovanú v laboratóriu

Ako o svo­jom ús­pe­chu na­pí­sa­li v ča­so­pi­se PNAS, po transplan­tá­cii ume­lo vy­tvo­re­ný or­gán fun­go­val rov­na­ko ako pri­ro­dze­ný. Pod­ľa ved­cov vý­sled­ky ich prá­ce zna­me­na­jú po­sun k ére, keď cho­ré ob­lič­ky bu­de­me môcť nah­rá­dzať pl­no­hod­not­ný­mi sub­sti­tút­mi vy­pes­to­va­ný­mi z kme­ňo­vých bu­niek.

Tes­ty pr­vých ob­li­čiek vy­pes­to­va­ných v la­bo­ra­tó­riu zly­há­va­li v tom, že tie­to or­gá­ny ne­do­ká­za­li vy­lú­čiť moč, čo ma­lo ba­ló­no­vý efekt. Ved­ci z Ji­kei Uni­ver­si­ty School of Me­di­ci­ne v To­kiu s pou­ži­tím kme­ňo­vých bu­niek ok­rem sa­mot­nej ob­lič­ky vy­pes­to­va­li aj špe­ciál­ny dre­náž­ny vý­vod a me­chúr, kto­rý mal za­chy­tá­vať moč. Ce­lý sys­tém nás­led­ne transplan­to­va­li pot­ka­no­vi, pri­čom naň na­po­ji­li exis­tu­jú­ci mo­čo­vý me­chúr zvie­ra­ťa. Náh­rad­ný or­gán fun­go­val ako pri­ro­dze­ný, moč pre­chá­dzal z ob­lič­ky vý­vo­dom do transplan­to­va­né­ho me­chú­ra a po­tom do mo­čo­vé­ho me­chú­ra. Po ôs­mich týž­dňoch sa pre­to ved­ci roz­hod­li otes­to­vať špe­ciál­ny sys­tém u väč­šie­ho ci­cav­ca, kto­rým bo­lo pra­sa. Test bol ús­peš­ný aj v tom­to prí­pa­de.

Ho­ci sú vý­sled­ky prá­ce ja­pon­ských ved­cov sľub­né, pod­ľa od­bor­ní­kov potr­vá eš­te dl­ho, kým bu­de­me môcť vy­tvá­rať or­gá­ny pre ľu­dí. Pod­ľa Chri­sa Ma­so­na z Uni­ver­si­ty Colle­ge Lon­don, nie je is­té, či ja­pon­ský vy­ná­lez bu­de u člo­ve­ka pra­co­vať. Od­bor­ník na kme­ňo­vé bun­ky a re­ge­ne­ra­tív­nu me­di­cí­nu však uvie­dol, že vďa­ka ne­mu sme bliž­šie k po­cho­pe­niu, ako by mo­hol sys­tém fun­go­vať.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Do 5 ro­kov si mož­no po­chut­ná­me na bio­tech­no­lo­gic­kom mä­se vy­pes­to­va­nom v la­bo­ra­tó­riu
Startup s názvom Memphis Meats zo San Francisca sa chystá vyrábať širokú škálu mäsových výrobkov pripravovaných v laboratóriách určených na to. čítať »
 
Stre­doš­ko­lá­ci bu­dú skú­mať mik­ro­čas­ti­ce. Po­kú­sia sa vy­sto­po­vať Hig­gsov bo­zón
Celosvetový program Masterclasses otvára mladým výskumníkom dvere do špičkovej fyziky. čítať »
 
VE­DA: Na pod­po­ru vý­sku­mu v pod­ni­koch vy­čle­ni­li 200 mi­lió­nov eur
Podnikateľská sféra sa v spolupráci s vedecko-výskumnými inštitúciami, SAV, vysokými školami či neziskovými organizáciami bude môcť uchádzať prostredníctvom Výskumnej agentúry o peniaze z nového Operačného programu Výskum a inovácie. čítať »
 
VE­DA: Vy­hlá­si­li 19. roč­ník sú­ťa­že Ve­dec ro­ka SR
Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností vyhlásili 19. ročník súťaže Vedec roka SR. čítať »
 
Chla­de­nie server­ov mor­skou vo­dou. Mic­ro­soft tes­to­val pod­mor­ské dá­to­vé cen­trum
Myšlienka umiestniť počítače do uzavretých nádrží a ponoriť ich do vody nie je nová. No výskumníci Microsoftu teraz prišli ako prví s nápadom prevádzkovať celé dátové centrum pod hladinou oceánu. čítať »
 
Fľa­ša, kto­rá pre­me­ní vzduch vo svo­jom vnút­ri na pit­nú vo­du
Šikovnú fľašu Fontus navrhol rakúsky priemyselný dizajnér Kristof Retezá a jej výnimočnosť spočíva v tom, že dokáže premeniť vzduch vo svojom vnútri na pitnú vodu. čítať »
 
Smar­tfó­ny ov­plyv­ňu­jú náš spá­nok viac než ko­feín
Vedci uverejnili už niekoľko štúdií o tom, ako smartfóny, tablety a počítače ovplyvňujú náš spánok. Tieto zariadenia vyžarujú takzvané modré svetlo, ktoré narúša funkciu melatonínu, hormónu spánku. čítať »
 
VESMÍR: Ob­ja­vi­li za­tiaľ naj­väč­ší so­lár­ny sys­tém
Medzinárodný tím astronómov objavil zatiaľ najväčší solárny systém pozostávajúci z červeného trpaslíka a veľkej plynnej exoplanéty, ktorá svoju hviezdu obieha vo vzdialenosti približne bilión kilometrov. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter