Japonci vyvinuli robota, ktorý vždy zvíťazí v hre kameň, papier, nožnice (video)

Ume­lá in­te­li­gen­cia nap­re­du­je mí­ľo­vý­mi krok­mi. Nie je to inak ani v prí­pa­de no­vé­ho ro­bo­ta z uni­ver­zi­ty v To­kiu. Pod­ľa Is­hi­kawa Wata­na­be La­bo­ra­to­ry ide o vý­znam­ný míľ­nik v ob­las­ti ro­bo­ti­ky. Ja­pon­ský vy­ná­lez je to­tiž dô­ka­zom to­ho, ako rých­lo do­ká­žu ro­bo­ti rea­go­vať. Kon­krét­ne ten­to vie zví­ťa­ziť v ob­ľú­be­nej det­skej hre ka­meň, pa­pier, nož­ni­ce so sto­per­cen­tnou ús­peš­nos­ťou.

Ro­bot jed­no­du­cho od­po­ze­rá sym­bol, kto­rý uká­zal je­ho ľud­ský sú­per, pria­mo zo si­lue­ty je­ho ru­ky za po­mo­ci vy­so­ko­rý­chlos­tnej ka­me­ry a nás­led­ne sám uká­že sym­bol, kto­rým hru vy­hrá. Reak­cie ro­bo­ta sú nie­koľ­ko­ná­sob­ne rých­lej­šie ako reak­cie člo­ve­ka a ce­lý pro­ces tr­vá prib­liž­ne jed­nu mi­li­se­kun­du, tak­že člo­vek si ma­lé ones­ko­re­nie roz­hod­ne nev­šim­ne.

robot-princip_hra.png

Ka­me­ra, kto­rú má ro­bot k dis­po­zí­cii, nes­ní­ma pria­mo ru­ku člo­ve­ka, ale len jej si­lue­tu vy­ge­ne­ro­va­nú pro­jek­to­rom a po­hyb­li­vý­mi zr­kad­la­mi. Roz­poz­nať si­lue­tu je pre ro­bo­ta to­tiž om­no­ho jed­no­duch­šie, keď­že po­zos­tá­va len z dvoch fa­rieb - z čier­ne­ho tva­ru a bie­le­ho po­za­dia. Na­ko­niec al­go­rit­my roz­lí­šia, či ľud­ská ru­ka uká­za­la ka­meň, pa­pier ale­bo nož­ni­ce, a vý­sle­dok od­oš­lú ro­bo­tic­kej ru­ke. Tá už len uká­že vý­her­ný sym­bol.

Video:Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter