USA: Astronauti na ISS si pozreli film Marťan

As­tro­nau­ti na pa­lu­be Me­dzi­ná­rod­nej ves­mír­nej sta­ni­ce (ISS) si ví­kend sprí­jem­ni­li sle­do­va­ním sci-fi Mar­ťan (2015). Sním­ku s Mat­tom Da­mo­nom v hlav­nej úlo­he pred­sta­vi­li 11. sep­tem­bra vo sve­to­vej pre­mié­re na Me­dzi­ná­rod­nom fil­mo­vom fes­ti­va­le v To­ron­te, no do bež­nej ki­no­dis­tri­bú­cie ju uve­dú až na pre­lo­me sep­tem­bra a ok­tób­ra. Do slo­ven­ských kín by sa ma­la dos­tať 1. ok­tób­ra.

As­tro­nau­ti si film vy­chut­na­li na ob­ra­zov­ke s vy­so­kým roz­lí­še­ním, kto­rú ok­rem iné­ho vy­uží­va­jú aj na kon­fe­ren­čné ho­vo­ry. Sle­do­va­nie fil­mo­vej no­vin­ky za­chy­til as­tro­naut Scott Kel­ly, kto­rý sa o fo­tog­ra­fie so sve­tom po­de­lil pros­tred­níc­tvom so­ciál­nej a mik­rob­lo­go­va­cej sie­te Twit­ter. Pr­vý zá­ber prib­lí­žil, ako vy­ze­rá pre­mie­ta­nie Mar­ťa­na na no­vom pro­jek­to­re a dru­hý za­chy­tá­va šty­roch čle­nov po­sád­ky pri sle­do­va­ní fil­mu. Mar­ťan pri­tom ne­bol pr­vým fil­mom s ves­mír­nou te­ma­ti­kou, kto­rý si na ISS poz­re­li. V ap­rí­li nap­rík­lad moh­li vi­dieť sci-fi Gra­vi­tá­cia (2013) v hlav­nej úlo­he so San­drou Bullock.

Matt Da­mon si vo fil­me re­ži­sé­ra Rid­ley­ho Scot­ta za­hral as­tro­nau­ta Mar­ka Wat­ney­ho, účas­tní­ka mi­sie na Mars. Keď po­sád­ku za­stih­ne sil­ná búr­ka, Wat­ney zos­ta­ne na pla­né­te opus­te­ný. V sním­ke účin­ku­jú nap­rík­lad aj Jes­si­ca Chas­tain, Chiwetel Ejio­for či Kris­ten Wiig.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Do 5 ro­kov si mož­no po­chut­ná­me na bio­tech­no­lo­gic­kom mä­se vy­pes­to­va­nom v la­bo­ra­tó­riu
Startup s názvom Memphis Meats zo San Francisca sa chystá vyrábať širokú škálu mäsových výrobkov pripravovaných v laboratóriách určených na to. čítať »
 
Stre­doš­ko­lá­ci bu­dú skú­mať mik­ro­čas­ti­ce. Po­kú­sia sa vy­sto­po­vať Hig­gsov bo­zón
Celosvetový program Masterclasses otvára mladým výskumníkom dvere do špičkovej fyziky. čítať »
 
VE­DA: Na pod­po­ru vý­sku­mu v pod­ni­koch vy­čle­ni­li 200 mi­lió­nov eur
Podnikateľská sféra sa v spolupráci s vedecko-výskumnými inštitúciami, SAV, vysokými školami či neziskovými organizáciami bude môcť uchádzať prostredníctvom Výskumnej agentúry o peniaze z nového Operačného programu Výskum a inovácie. čítať »
 
VE­DA: Vy­hlá­si­li 19. roč­ník sú­ťa­že Ve­dec ro­ka SR
Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností vyhlásili 19. ročník súťaže Vedec roka SR. čítať »
 
Chla­de­nie server­ov mor­skou vo­dou. Mic­ro­soft tes­to­val pod­mor­ské dá­to­vé cen­trum
Myšlienka umiestniť počítače do uzavretých nádrží a ponoriť ich do vody nie je nová. No výskumníci Microsoftu teraz prišli ako prví s nápadom prevádzkovať celé dátové centrum pod hladinou oceánu. čítať »
 
Fľa­ša, kto­rá pre­me­ní vzduch vo svo­jom vnút­ri na pit­nú vo­du
Šikovnú fľašu Fontus navrhol rakúsky priemyselný dizajnér Kristof Retezá a jej výnimočnosť spočíva v tom, že dokáže premeniť vzduch vo svojom vnútri na pitnú vodu. čítať »
 
Smar­tfó­ny ov­plyv­ňu­jú náš spá­nok viac než ko­feín
Vedci uverejnili už niekoľko štúdií o tom, ako smartfóny, tablety a počítače ovplyvňujú náš spánok. Tieto zariadenia vyžarujú takzvané modré svetlo, ktoré narúša funkciu melatonínu, hormónu spánku. čítať »
 
VESMÍR: Ob­ja­vi­li za­tiaľ naj­väč­ší so­lár­ny sys­tém
Medzinárodný tím astronómov objavil zatiaľ najväčší solárny systém pozostávajúci z červeného trpaslíka a veľkej plynnej exoplanéty, ktorá svoju hviezdu obieha vo vzdialenosti približne bilión kilometrov. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter