Pacientovi s rakovinou implantovali časť hrudného koša. Vytlačila ho 3D tlačiareň z titánu

Po pr­výk­rát v his­tó­rii sa us­ku­toč­ni­la ope­rá­cia im­plan­tá­tu hrud­né­ho ko­ša a re­bier, kto­ré vy­tla­či­la 3D tla­čia­reň me­tó­dou ka­tó­do­vé­ho žia­re­nia.

Po tom, čo chi­rur­go­via mu­se­li od­ob­rať 54-roč­né­mu Špa­nie­lo­vi čas­ti re­bier pos­tih­nu­té ra­ko­vi­nou, sa roz­hod­li pre jed­no­duch­šiu ver­ziu pro­te­tic­kej náh­ra­dy. Ti­tá­no­vý 3D im­plan­tát hrud­nej kos­ti a hrud­né­ho ko­ša bol vy­tvo­re­ný na zá­kla­de sní­mok po­čí­ta­čo­vej to­mog­ra­fie pa­cien­ta.

Ne­cha­la ho zho­to­viť aus­trál­ska zdra­vot­níc­ka spo­loč­nosť Ana­to­mics po­mo­cou 3D tla­čiar­ne Ar­cam v la­bo­ra­tó­riách CSI­RO Lab 22. Nás­led­ne bol im­plan­tát od­os­la­ný do Špa­nielska, kde bol ús­peš­ne vo­pe­ro­va­ný pa­cien­to­vi.

3D_implantat_hrudnik.png

3D_implantat_hrudnik2.png

Video:


Zdroj: csi­ro.au


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter