USA: Pilotovaný let vesmírnej lode Orion posunuli až na rok 2023

Pred­sta­vi­te­lia ame­ric­ké­ho Ná­rod­né­ho úra­du pre le­tec­tvo a ves­mír (NA­SA) ozná­mi­li, že pr­vý pi­lo­to­va­ný let no­vej ves­mír­nej lo­de Orion sa us­ku­toč­ní prav­de­po­dob­ne až v ro­ku 2023. Pô­vod­ne ho pri­tom plá­no­va­li us­ku­toč­niť o dva ro­ky skôr. K to­mu roz­hod­nu­tiu dos­pe­li po zhod­no­te­ní do­te­raj­šie­ho prog­re­su, pri­čom iden­ti­fi­ko­va­li rôz­ne po­ten­ciál­ne har­dvé­ro­vé a sof­tvé­ro­vé prob­lé­my, kto­ré by moh­li spô­so­biť nes­tih­nu­tie pô­vod­né­ho ter­mí­nu.

Orion ab­sol­vo­val pr­vý tes­to­va­cí let bez po­sád­ky vla­ni v de­cem­bri, pri­čom do ves­mí­ru ho vy­nies­la ra­ke­ta Del­ta 4 Hea­vy. V bu­dúc­nos­ti by však na ten­to účel mal slú­žiť prip­ra­vo­va­ný Spa­ce Launch Sys­tem (SLS), kto­rý chcú po pr­vý raz otes­to­vať spo­lu s Orio­nom pri ďal­šom bez­pi­lot­nom tes­te v ro­ku 2018.

Vte­dy by mal byť tiež pr­výk­rát sú­čas­ťou Orio­nu aj servisn­ý mo­dul, kto­rý však vy­ví­ja Európ­ska ves­mír­na agen­tú­ra (ESA). Až keď ten­to test do­pad­ne dob­re, bu­de môcť NA­SA za­čať s príp­ra­va­mi na pi­lo­to­va­ný let Orio­nu, kto­rý má v bu­dúc­nos­ti slú­žiť na pi­lo­to­va­né mi­sie na Me­siac, Mars či as­te­roi­dy.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Do 5 ro­kov si mož­no po­chut­ná­me na bio­tech­no­lo­gic­kom mä­se vy­pes­to­va­nom v la­bo­ra­tó­riu
Startup s názvom Memphis Meats zo San Francisca sa chystá vyrábať širokú škálu mäsových výrobkov pripravovaných v laboratóriách určených na to. čítať »
 
Stre­doš­ko­lá­ci bu­dú skú­mať mik­ro­čas­ti­ce. Po­kú­sia sa vy­sto­po­vať Hig­gsov bo­zón
Celosvetový program Masterclasses otvára mladým výskumníkom dvere do špičkovej fyziky. čítať »
 
VE­DA: Na pod­po­ru vý­sku­mu v pod­ni­koch vy­čle­ni­li 200 mi­lió­nov eur
Podnikateľská sféra sa v spolupráci s vedecko-výskumnými inštitúciami, SAV, vysokými školami či neziskovými organizáciami bude môcť uchádzať prostredníctvom Výskumnej agentúry o peniaze z nového Operačného programu Výskum a inovácie. čítať »
 
VE­DA: Vy­hlá­si­li 19. roč­ník sú­ťa­že Ve­dec ro­ka SR
Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností vyhlásili 19. ročník súťaže Vedec roka SR. čítať »
 
Chla­de­nie server­ov mor­skou vo­dou. Mic­ro­soft tes­to­val pod­mor­ské dá­to­vé cen­trum
Myšlienka umiestniť počítače do uzavretých nádrží a ponoriť ich do vody nie je nová. No výskumníci Microsoftu teraz prišli ako prví s nápadom prevádzkovať celé dátové centrum pod hladinou oceánu. čítať »
 
Fľa­ša, kto­rá pre­me­ní vzduch vo svo­jom vnút­ri na pit­nú vo­du
Šikovnú fľašu Fontus navrhol rakúsky priemyselný dizajnér Kristof Retezá a jej výnimočnosť spočíva v tom, že dokáže premeniť vzduch vo svojom vnútri na pitnú vodu. čítať »
 
Smar­tfó­ny ov­plyv­ňu­jú náš spá­nok viac než ko­feín
Vedci uverejnili už niekoľko štúdií o tom, ako smartfóny, tablety a počítače ovplyvňujú náš spánok. Tieto zariadenia vyžarujú takzvané modré svetlo, ktoré narúša funkciu melatonínu, hormónu spánku. čítať »
 
VESMÍR: Ob­ja­vi­li za­tiaľ naj­väč­ší so­lár­ny sys­tém
Medzinárodný tím astronómov objavil zatiaľ najväčší solárny systém pozostávajúci z červeného trpaslíka a veľkej plynnej exoplanéty, ktorá svoju hviezdu obieha vo vzdialenosti približne bilión kilometrov. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter