Elektromobil Porsche valcuje konkurenciu. Mission E sa nabije za 15 minút na 80 % kapacity

Auto­mo­bil­ka Porsche pred­sta­vi­la v tých­to dňoch svo­ju no­vin­ku Mis­sion E. Ide o štvor­miest­ny elek­tro­mo­bil s veľ­mi prep­ra­co­va­ným fu­tu­ris­tic­kým di­zaj­nom, kto­rý je pod­ľa vy­jad­re­nia vý­rob­cu ur­če­ný na di­aľ­ko­vú jaz­du. Pod ka­po­tou má 600 ko­ní a zrý­chle­nie z 0 na 100 km/h do­siah­ne za me­nej ako 3,5 se­kun­dy. Maximál­na rých­losť pre­sa­hu­je 250 km/h a do­jazd pri pl­ne na­bi­tej ba­té­rii je 500 km.

Porsche uvá­dza, že na­bi­tie aku­mu­lá­to­ra mo­de­lu Mis­sion E na 80 % ka­pa­ci­ty po­mo­cou 800-vol­to­vé­ho sys­té­mu Porsche Tur­bo Char­ging tr­vá len 15 mi­nút. Na­bí­ja sa te­da rých­lej­šie ako elek­tro­mo­bi­ly Tes­ly cez sys­tém Su­per­char­ger.

Mis­sion E má po­dob­nú vý­ba­vu, akou dis­po­nu­jú iné auto­mo­bi­ly z tej­to ka­te­gó­rie, nap­rík­lad dis­plej OLED, sys­tém na sle­do­va­nie očí vo­di­ča. Ale jed­na fun­kcia je oso­bi­tá - v spät­nom zr­kad­le je za­bu­do­va­ná ka­me­ra na sle­do­va­nie emó­cií, kto­rá zob­ra­zu­je rôz­ne emo­ti­ko­ny na prís­tro­jo­vej dos­ke. Struč­ne po­ve­da­né, ak je vo­dič spo­koj­ný, auto to zis­tí a po­vie mu, že to vie. Ne­chý­ba­jú však ani ďal­šie in­for­má­cie o tra­se, rých­los­ti a pod. Tie­to úda­je mož­no zdie­ľať s pria­teľ­mi cez so­ciál­ne sie­te.

porsche_mission_e_2.jpg

Za­tiaľ však ide len o kon­cept a ne­ved­no, ke­dy sa doč­ká­me pro­duk­čnej ver­zie. No všet­ko nas­ved­ču­je to­mu, že skôr či nes­kôr sa tak sta­ne.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter