Bionická ruka od agentúry DARPA umožní nositeľovi opäť cítiť prsty

Po­ma­ly, ale is­to vstu­pu­je­me do éry ky­ber­ne­tic­kých im­plan­tá­tov a pro­téz, kto­rých úlo­hou bu­de nie­len nah­ra­diť pri­ro­dze­né fun­kcie kon­ča­tín, ale aj pos­kyt­núť ich no­si­te­ľom nad­ľud­ské schop­nos­ti. Agen­tú­ra DAR­PA zos­ta­vi­la ume­lú ru­ku, kto­rú mô­že jej no­si­teľ ov­lá­dať mys­ľou a kto­rá mu zá­ro­veň pri­nav­rá­ti schop­nosť cí­tiť ob­jek­ty.

Re­vo­luč­nú pro­té­zu zís­kal 28-roč­ný muž, pa­ra­ly­zo­va­ný pre po­ra­ne­nie mie­chy. Stal sa tak pr­vým člo­ve­kom na sve­te s ume­lou kon­ča­ti­nou, kto­rý do­ká­že bio­nic­kú ru­ku ov­lá­dať mys­ľou. Tá mu na­vy­še spros­tred­kú­va hma­to­vý vnem pros­tred­níc­tvom sen­zo­rov cit­li­vých na tlak, kto­ré sú za­bu­do­va­né v pro­te­tic­kých pr­stoch.

Pri do­ty­ku je z hma­to­vých sen­zo­rov v ume­lých pr­stoch vy­sla­ný sig­nál do elek­tród na­chá­dza­jú­cich sa v moz­gu pa­cien­ta. Tam sen­zo­ric­ký kor­tex vy­hod­no­tí sig­ná­ly ako hma­to­vý pod­net, vďa­ka čo­mu no­si­teľ pro­té­zy zís­ka vnem, že sa čo­ho­si do­tý­ka. Ne­vý­hod­né je, že chý­ba­jú tep­lot­né sen­zo­ry.


Ar­mád­na agen­tú­ra DAR­PA chce ta­ké­to pro­té­zy po­nú­kať ame­ric­kým vo­ja­kom, kto­rí priš­li po­čas voj­ny o hor­né kon­ča­ti­ny. Rých­losť vý­vo­ja v ob­las­ti ume­lých kon­ča­tín však ide na­toľ­ko dop­re­du, že nie je vy­lú­če­né, že sa zá­slu­hou pok­ro­či­lých pro­téz vo­ja­ci nie­len­že vrá­tia do ak­tív­nej služ­by, ale sa aj vďa­ka nim sta­nú rých­lej­ší­mi či sil­nej­ší­mi.

Video:Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter