VEDA: Zverejnili video, ako modul Philae pristával na kométe

Pred­sta­vi­te­lia Európ­skej ves­mír­nej agen­tú­ry (ESA) zve­rej­ni­li vi­deo za­chy­tá­va­jú­ce mo­dul Phi­lae po­čas je­ho pris­tá­va­nia na ko­mé­te 67P/Chu­ryu­mov-Ge­ra­si­men­ko. Phi­lae tes­ne pred pris­tá­tím spra­vil kaž­dých de­sať se­kúnd fo­tog­ra­fiu povr­chu ko­mé­ty, čím za­zna­me­nal svoj zos­tup z vý­šky 67 met­rov až na úro­veň de­väť met­rov od ko­mé­ty. Zo sé­rie sied­mich fo­tog­ra­fií te­raz po­mo­cou vi­zuál­nych efek­tov spra­vi­li mi­nú­to­vé vi­deo, kto­ré ESA pred­sta­vi­la pri príl­eži­tos­ti pr­vé­ho vý­ro­čia vý­be­ru mies­ta pris­tá­tia zná­me­ho ako Agil­kia. O vi­zuál­ne efek­ty sa pos­ta­ral Ja­kub Kna­pik z poľ­skej spo­loč­nos­ti Pla­ti­ge Ima­ge, pri­čom do vi­dea pri­da­li inštru­men­tál­nu ver­ziu sklad­by Sa­li­ne od an­glic­kej roc­ko­vej for­má­cie Frost*.

Mo­dul Phi­lae vy­pus­ti­la na ko­mé­tu 67P/Chu­ryu­mov-Ge­ra­si­men­ko vla­ni 12. no­vem­bra o 9:35 SEČ son­da Ro­set­ta. Mo­dul pris­tál prib­liž­ne o se­dem ho­dín nes­kôr, čím sa stal pr­vým ľud­skou ru­kou vy­ro­be­ným stro­jom na ko­mé­te. Pri pris­tá­tí sa mu však ne­po­da­ri­lo vy­stre­liť úchyt­né za­ria­de­nia po­dob­né har­pú­ne, a pre­to sa od­ra­zil. Na povrch ko­mé­ty po dru­hý raz do­sa­dol až o ho­di­nu a 50 mi­nút nes­kôr, po­tom sa od­ra­zil eš­te raz a po sied­mich mi­nú­tach pris­tál po tre­tí raz.

Po nie­koľ­kých dňoch sa mu však vy­bi­la ba­té­ria a pre­pol sa do hi­ber­nač­né­ho re­ži­mu. Po­čas krát­ke­ho ob­do­bia fun­go­va­nia však sti­hol na povr­chu ko­mé­ty za­zna­me­nať prí­tom­nosť or­ga­nic­kých mo­le­kúl. Z hi­ber­nač­né­ho re­ži­mu sa preb­ral až po sied­mich me­sia­coch a nás­led­ne sa pros­tred­níc­tvom Ro­set­ty se­dem­krát nak­rát­ko skon­tak­to­val so Ze­mou. Pos­led­ný kon­takt s ním ved­ci z ria­dia­ce­ho cen­tra ESA v ne­mec­kom Dar­mstad­te nad­via­za­li 9. jú­la, od­vte­dy však bo­li všet­ky po­ku­sy o ko­mu­ni­ká­ciu neús­peš­né.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Do 5 ro­kov si mož­no po­chut­ná­me na bio­tech­no­lo­gic­kom mä­se vy­pes­to­va­nom v la­bo­ra­tó­riu
Startup s názvom Memphis Meats zo San Francisca sa chystá vyrábať širokú škálu mäsových výrobkov pripravovaných v laboratóriách určených na to. čítať »
 
Stre­doš­ko­lá­ci bu­dú skú­mať mik­ro­čas­ti­ce. Po­kú­sia sa vy­sto­po­vať Hig­gsov bo­zón
Celosvetový program Masterclasses otvára mladým výskumníkom dvere do špičkovej fyziky. čítať »
 
VE­DA: Na pod­po­ru vý­sku­mu v pod­ni­koch vy­čle­ni­li 200 mi­lió­nov eur
Podnikateľská sféra sa v spolupráci s vedecko-výskumnými inštitúciami, SAV, vysokými školami či neziskovými organizáciami bude môcť uchádzať prostredníctvom Výskumnej agentúry o peniaze z nového Operačného programu Výskum a inovácie. čítať »
 
VE­DA: Vy­hlá­si­li 19. roč­ník sú­ťa­že Ve­dec ro­ka SR
Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností vyhlásili 19. ročník súťaže Vedec roka SR. čítať »
 
Chla­de­nie server­ov mor­skou vo­dou. Mic­ro­soft tes­to­val pod­mor­ské dá­to­vé cen­trum
Myšlienka umiestniť počítače do uzavretých nádrží a ponoriť ich do vody nie je nová. No výskumníci Microsoftu teraz prišli ako prví s nápadom prevádzkovať celé dátové centrum pod hladinou oceánu. čítať »
 
Fľa­ša, kto­rá pre­me­ní vzduch vo svo­jom vnút­ri na pit­nú vo­du
Šikovnú fľašu Fontus navrhol rakúsky priemyselný dizajnér Kristof Retezá a jej výnimočnosť spočíva v tom, že dokáže premeniť vzduch vo svojom vnútri na pitnú vodu. čítať »
 
Smar­tfó­ny ov­plyv­ňu­jú náš spá­nok viac než ko­feín
Vedci uverejnili už niekoľko štúdií o tom, ako smartfóny, tablety a počítače ovplyvňujú náš spánok. Tieto zariadenia vyžarujú takzvané modré svetlo, ktoré narúša funkciu melatonínu, hormónu spánku. čítať »
 
VESMÍR: Ob­ja­vi­li za­tiaľ naj­väč­ší so­lár­ny sys­tém
Medzinárodný tím astronómov objavil zatiaľ najväčší solárny systém pozostávajúci z červeného trpaslíka a veľkej plynnej exoplanéty, ktorá svoju hviezdu obieha vo vzdialenosti približne bilión kilometrov. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter