Koncept inteligentného bicykla. Umožní plánovať trasy a upozorní na blížiace sa autá

Me­dzi­ná­rod­ná cyk­lis­tic­ká únia (Union Cyc­lis­te Inter­na­tio­na­le - UCI) sa neoch­vej­ne dr­ží ob­me­dze­ní tý­ka­jú­cich sa konštruk­cie pre­te­kár­skych bi­cyk­lov. Je to po­cho­pi­teľ­né, pre­to­že niek­to­ré „vy­chy­táv­ky" by moh­li pri­niesť is­tým pre­te­ká­rom nes­pra­vod­li­vé vý­ho­dy. No nie­ke­dy sa zdá, že tie­to ob­me­dzenia dr­žia na uz­de aj vý­rob­cov bi­cyk­lov neur­če­ných vy­slo­ve­ne pre pre­te­ká­rov. Ur­či­te to však nep­la­tí o kon­cep­te bi­cyk­la fU­CI, kto­rý pred­sta­vil krea­tív­ny ria­di­teľ fir­my Spe­cia­li­zed Ro­bert Eg­ger.

Jed­na z naj­ná­pad­nej­ších čŕt bi­cyk­la fU­CI je veľ­ké 33,3-pal­co­vé za­dné ko­le­so. Pred­né ko­le­sá sú men­šie. Ne­rov­na­ko veľ­ké ko­le­sá fun­gu­jú ako zotr­vač­ník, kto­rý umož­ňu­je ľah­šie udr­žať rých­losť na bi­cyk­li. No udr­žia­vať ta­ké­to veľ­ké ko­le­sá v po­hy­be by si vy­ža­do­va­lo znač­nú ná­ma­hu, pre­to je fU­CI vy­ba­ve­ný ďal­ším pr­vkom - elek­tric­kým mo­to­rom. Ten je umies­tne­ný v spod­nej kon­zo­le a je ur­če­ný pre­dov­šet­kým na po­moc pri roz­bie­ha­ní bi­cyk­la po za­sta­ve­ní. Je­ho lí­tio­vú ba­té­riu mož­no vy­brať, aby ste ju na­bi­li, no mô­že­te ju ne­chať aj na mies­te a do­bí­jať ce­lý bi­cy­kel je­ho umies­tne­ním do do­dá­va­né­ho na­bí­ja­cie­ho sto­ja­na. Pre prí­pad, že elek­tric­ká sieť nie je dos­tup­ná, sto­jan je vy­ba­ve­ný aj so­lár­nym pa­ne­lom.

fuci_concept_bike2.jpg

Ďal­šia za­ují­ma­vosť fU­CI je mož­nosť pre­po­je­nia je­ho sen­zo­rov so smar­tfó­nom. Ak pou­ží­va­teľ mies­tni svoj smar­tfón do do­ku, mô­že zís­kať ďal­šie mož­nos­ti - nap­rík­lad za­mknúť svoj bi­cy­kel pri za­par­ko­va­ní, plá­no­vať tra­sy, ale aj dos­tá­vať va­ro­va­nie pred blí­žia­ci­mi sa vo­zid­la­mi, mo­ni­to­ro­vať tlak v ko­le­sách, nas­ta­viť svet­lá, aby sa auto­ma­tic­ky roz­svie­ti­li pri zot­mie­va­ní (fU­CI má to­tiž pred­né aj za­dné svet­lá). K dis­po­zí­cii sú aj br­zdo­vé svet­lá za­bu­do­va­né do mag­ne­tic­ky uzat­vá­ra­teľ­né­ho mi­nia­túr­ne­ho nák­lad­né­ho pries­to­ru, vhod­né­ho na prep­ra­vu to­va­ru. Bi­cy­kel má do­kon­ca aj čel­né sklo po­dob­ne ako mo­to­cy­kel.

fuci_dok.jpg

Pod­ľa tvor­cu fU­CI nie je ur­če­ný pre pre­te­ká­rov, ale jed­no­du­cho pre ľu­dí, kto­rí chcú nao­zaj rých­lo jaz­diť na ces­tnom bi­cyk­li. Za­tiaľ ne­ved­no, či sa fir­ma po­kú­si uro­biť zo svoj­ho kon­cep­tu aj sku­toč­ný spot­re­bi­teľ­ský pro­dukt.

Zdroj: giz­mag.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter