Japonci navrhli inteligentné svietiace sukne. Stanú sa hitom aj na Slovensku?

V Ja­pon­sku sa zro­dil no­vý mód­ny trend - svie­tia­ce in­te­li­gen­tné suk­ne. Ok­rem to­ho, že no­si­teľ­ka suk­ne ju mô­že fa­reb­ne zla­diť so zvyš­kom out­fi­tu, tak aj pri zoz­na­mo­va­ní s opač­ným poh­la­vím jej mô­že byť veľ­mi uži­toč­ná. Mód­na vy­chy­táv­ka sa me­dzi Ja­pon­ka­mi te­ší ob­rov­skej ob­ľu­be a mo­men­tál­ne sa pra­cu­je na jej ma­so­vej pro­duk­cii.

Kiyoyuki Ama­no, di­zaj­nér­ka in­te­li­gen­tnej svie­tia­cej suk­ne, pred­po­ve­dá mód­ne­mu vý­strel­ku veľ­kú bu­dúc­nosť. Na poh­ľad ide o oby­čaj­nú rif­ľo­vú mi­ni­suk­ňu, na kto­rej je zvnút­ra pri­ši­tý pá­sik s LED svet­la­mi. Na jej zos­tro­je­ní bo­la vy­uži­tá 3D tla­čia­reň, tech­no­ló­gia Blue­tooth a ria­dia­ce dos­ky. Extra­va­gan­tné Ja­pon­ky to­mu­to net­ra­dič­né­mu hi­tu pod­ľah­li na­toľ­ko, že suk­ňu no­sia nie­len do ta­neč­né­ho klu­bu, ale aj do ško­ly či do prá­ce.

svietiaca_sukna2.jpeg

Úlo­hou svet­la na in­te­li­gen­tnej suk­ni nie je os­vet­ľo­vať že­nám in­tím­ne par­tie, ako by sa moh­lo zdať na pr­vý poh­ľad. Je­ho vý­znam je ove­ľa za­ují­ma­vej­ší. No­si­teľ­ka in­te­li­gen­tnej suk­ne si ju mô­že na­kon­fi­gu­ro­vať tak, aby fa­reb­ne la­di­la s ďal­ší­mi kús­ka­mi od­evu, ba do­kon­ca ju mož­no fa­reb­ne zo­syn­chro­ni­zo­vať aj s ob­le­če­ním os­tat­ných ka­ma­rá­tok.

svietiaca_sukna2.jpeg

V prí­pa­de, že jej ma­ji­teľ­ka zdie­ľa zo svoj­ho te­le­fó­nu wifi pri­po­je­nie, sfar­be­nie suk­ne sa od­ví­ja v zá­vis­los­ti od poč­tu pri­po­je­ných osôb k sie­ti. Na­vy­še má in­te­li­gen­tná suk­ňa schop­nosť dá­vať doh­ro­ma­dy po­ten­ciál­ne vy­ho­vu­jú­cich par­tne­rov. Po­kiaľ sa muž prib­lí­ži k že­ne s množ­stvom po­dob­ných zá­uj­mov, aké má on, jej suk­ňa sa roz­svie­ti na­ze­le­no. V opač­nom prí­pad­ne bu­de čer­ve­ná.

Ak by in­te­li­gen­tná suk­ňa ve­de­la spo­lup­ra­co­vať či už s Fit­Bit ná­ram­ka­mi, ale­bo in­te­li­gen­tný­mi ho­din­ka­mi, moh­la by fa­reb­ne od­zr­kad­ľo­vať ná­la­du jej no­si­teľ­ky. Otáz­ne je len, či by si ju slo­ven­ské že­ny bo­li ochot­né na se­ba obliecť.

Video:



Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter