Vesmírny program Galileo ako prvý pomôže pri záchrane ľudských životov

Európ­ska ko­mi­sia (EK) potvr­di­la, že ďal­šie dve dru­ži­ce európ­ske­ho ves­mír­ne­ho prog­ra­mu Ga­li­leo, po­me­no­va­né Al­ba a Oria­na, bo­li ús­peš­ne vy­sla­né na obež­nú drá­hu oko­lo Ze­me.

Euro­ko­mi­sár­ka pre vnú­tor­ný trh, prie­my­sel, pod­ni­ka­nie a ma­lé a stred­né pod­ni­ky Elžbie­ta Bieň­kowská vo vy­hlá­se­ní pre mé­diá pri­po­me­nu­la, že EÚ chce spl­niť svoj zá­vä­zok do­kon­čiť Ga­li­leo včas a v rám­ci sta­no­ve­né­ho roz­poč­tu.

"Cie­ľom ves­mír­nej po­li­ti­ky Európ­skej ko­mi­sie je pod­po­ro­vať pros­pe­ru­jú­ci a ino­va­tív­ny vnú­tor­ný trh ves­mír­nych ap­li­ká­cií a zá­ro­veň pod­po­riť roz­voj európ­ske­ho prie­mys­lu, aby mo­hol kon­ku­ro­vať na glo­bál­nej scé­ne a do­siah­nuť dob­ré vý­sled­ky," uvied­la ko­mi­sár­ka.
Ga­li­leo je prog­ram EÚ pre roz­voj glo­bál­ne­ho na­vi­gač­né­ho sa­te­lit­né­ho sys­té­mu.

Bu­de pos­ky­to­vať pres­nej­šie ur­čo­va­nie po­lo­hy a ča­su, kto­ré bu­dú vhod­né pre auto­mo­bi­lo­vý prie­my­sel a ob­lasť te­le­ko­mu­ni­ká­cií. Je­ho služ­by bu­dú môcť ove­ľa bez­peč­nej­šie vy­uží­vať ces­tné a že­lez­nič­né dop­rav­né sys­té­my a vďa­ka ne­mu rých­lej­šie rea­go­vať na nú­dzo­vé
Bieň­kowská upo­zor­ni­la, že pros­tred­níc­tvom toh­to sys­té­mu EÚ ako pr­vá na sve­te za­vá­dza fun­kciu glo­bál­ne­ho vy­hľa­dá­va­nia a zá­chra­ny osôb. Tá vďa­ka tak­mer okam­ži­tej lo­ka­li­zá­cii osôb v nú­dzi zní­ži reakč­ný čas zá­sa­ho­vých jed­no­tiek a po­mô­že pri za­chra­ňo­va­ní ľud­ských ži­vo­tov.

EK má v úmys­le za­bez­pe­čiť pos­tup­né pos­ky­to­va­nie pr­vých slu­žieb prog­ra­mu Ga­li­leo už v nad­chá­dza­jú­cich ro­koch, len čo sa po­da­rí skom­ple­ti­zo­vať sús­ta­vu dru­žíc. Te­raz ich je na obež­nej drá­he de­sať. Kom­plet­ná sieť bu­de ob­sa­ho­vať sús­ta­vu 30 dru­žíc a ich pod­por­ných po­zem­ných sta­níc.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Do 5 ro­kov si mož­no po­chut­ná­me na bio­tech­no­lo­gic­kom mä­se vy­pes­to­va­nom v la­bo­ra­tó­riu
Startup s názvom Memphis Meats zo San Francisca sa chystá vyrábať širokú škálu mäsových výrobkov pripravovaných v laboratóriách určených na to. čítať »
 
Stre­doš­ko­lá­ci bu­dú skú­mať mik­ro­čas­ti­ce. Po­kú­sia sa vy­sto­po­vať Hig­gsov bo­zón
Celosvetový program Masterclasses otvára mladým výskumníkom dvere do špičkovej fyziky. čítať »
 
VE­DA: Na pod­po­ru vý­sku­mu v pod­ni­koch vy­čle­ni­li 200 mi­lió­nov eur
Podnikateľská sféra sa v spolupráci s vedecko-výskumnými inštitúciami, SAV, vysokými školami či neziskovými organizáciami bude môcť uchádzať prostredníctvom Výskumnej agentúry o peniaze z nového Operačného programu Výskum a inovácie. čítať »
 
VE­DA: Vy­hlá­si­li 19. roč­ník sú­ťa­že Ve­dec ro­ka SR
Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností vyhlásili 19. ročník súťaže Vedec roka SR. čítať »
 
Chla­de­nie server­ov mor­skou vo­dou. Mic­ro­soft tes­to­val pod­mor­ské dá­to­vé cen­trum
Myšlienka umiestniť počítače do uzavretých nádrží a ponoriť ich do vody nie je nová. No výskumníci Microsoftu teraz prišli ako prví s nápadom prevádzkovať celé dátové centrum pod hladinou oceánu. čítať »
 
Fľa­ša, kto­rá pre­me­ní vzduch vo svo­jom vnút­ri na pit­nú vo­du
Šikovnú fľašu Fontus navrhol rakúsky priemyselný dizajnér Kristof Retezá a jej výnimočnosť spočíva v tom, že dokáže premeniť vzduch vo svojom vnútri na pitnú vodu. čítať »
 
Smar­tfó­ny ov­plyv­ňu­jú náš spá­nok viac než ko­feín
Vedci uverejnili už niekoľko štúdií o tom, ako smartfóny, tablety a počítače ovplyvňujú náš spánok. Tieto zariadenia vyžarujú takzvané modré svetlo, ktoré narúša funkciu melatonínu, hormónu spánku. čítať »
 
VESMÍR: Ob­ja­vi­li za­tiaľ naj­väč­ší so­lár­ny sys­tém
Medzinárodný tím astronómov objavil zatiaľ najväčší solárny systém pozostávajúci z červeného trpaslíka a veľkej plynnej exoplanéty, ktorá svoju hviezdu obieha vo vzdialenosti približne bilión kilometrov. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter