IFA 2015: Novinky od Aceru

V exhi­bí­cii Ace­ru her­ní fa­nú­ši­ko­via okam­ži­te za­mie­ri­li do pries­to­ru ve­no­va­né­mu no­vej sé­rii her­ných za­ria­de­ní Pre­da­tor. Moh­li si vy­skú­šať nie­len her­né po­čí­ta­če a no­te­boo­ky, ale aj her­né tab­le­ty a her­né mo­ni­to­ry - ako inak za­kri­ve­né.

Di­zajn pro­duk­to­vej Pre­da­tor je ty­pic­ký reb­ro­va­ním, ak­čný­mi geo­met­ric­ký­mi lí­nia­mi a vý­raz­ným čer­ve­ným os­vet­le­ním. Naj­ob­di­vo­va­nej­ším expo­ná­tom mi­mo her­ný sek­tor bol no­vý mo­du­lár­ny mi­ni­po­čí­tač Re­vo Build (M1-601), kto­rý si pou­ží­va­teľ mô­že pris­pô­so­biť bez ot­vá­ra­nia ša­si pri­dá­va­ním a od­obe­ra­ním mo­du­lov. Mo­du­ly sú pre­po­je­né cez od­pru­že­né po­go pi­ny a vy­rov­na­né po­mo­cou mag­ne­tov. Niek­to­ré mo­du­ly, nap­rík­lad pev­né dis­ky, mô­žu pra­co­vať aj sa­mos­tat­ne, da­jú sa pri­po­jiť k iným po­čí­ta­čom cez USB. Z os­tat­ných no­vi­niek spo­me­nie­me no­vý kon­ver­ti­bil­ný no­te­book As­pi­re R 13.

Video:


Autor vi­dea: Ľubos­lav Lac­ko, PC Re­vue


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter