Nový svetový rekord: Tesla Model S prešla na jedno nabitie viac než 728 km

Do­jazd bol vždy ozna­čo­va­ný za naj­väč­šiu sla­bi­nu všet­kých elek­tro­mo­bi­lov. Dvo­ji­ca Nó­rov sa te­da roz­hod­la otes­to­vať, ako ďa­le­ko zá­jde na jed­no na­bi­tie no­vý Mo­del S (P85D) od Tes­ly. Vte­dy eš­te ne­tu­ši­li, že sa im po­da­rí po­ko­riť dov­te­daj­ší re­kord.

Udá­va­ný do­jazd dvoj­mo­to­ro­vé­ho Mo­de­lu S je pod­ľa európ­skej me­to­di­ky NEDC 491 km, kým pod­ľa ame­ric­kej me­to­di­ky EPA len 253 míľ, čo je v pre­poč­te len 407 km. Aj pre­to bol vý­sle­dok po­kus­nej jaz­dy v ro­vi­na­tom Dán­sku ta­ký prek­va­pu­jú­ci.

Pri rých­los­ti maximál­ne 40 km/h, prie­mer­nej rých­los­ti 39 km/h, bez za­pnu­tia kli­ma­ti­zá­cie a len mi­ni­mál­ne­ho vy­uži­tia ve­čer­ných sve­tiel sa Nó­rom po­da­ri­lo prejsť na jed­no na­bi­tie až 728,7 km. Ces­ta tr­va­la 19 ho­dín a 40 mi­nút vrá­ta­ne jed­nej ho­di­no­vej pres­táv­ky. Do­ved­na spot­re­bo­va­li 77,5 kWh elek­tric­kej ener­gie, čo vy­chá­dza na 106 Wh na prej­de­ný km. Jaz­da bo­la ukon­če­ná na na­bí­ja­cej sta­ni­ci, ale ani vte­dy ne­bo­la ba­té­ria elek­tro­mo­bi­lu úpl­ne vy­bi­tá.

Video:Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter