Revolúcia vo vŕtaní do zeme. Strieľajúce baranidlo sa dostane do 5 km až 10× rýchlejšie

Le­tec­ký in­ži­nier Mark Rus­sel zo spo­loč­nos­ti Hyper­Scien­ces si ne­chal pa­ten­to­vať no­vý spô­sob vŕta­nia, kto­rý mož­no vy­užiť pri zís­ka­va­ní geo­ter­mál­nej ener­gie. Aj keď za­ria­de­nie umož­ňu­jú­ce ten­to typ vŕta­nia eš­te ne­mož­no naz­vať vr­tnou súp­ra­vou, svo­ju úlo­hu vy­ko­ná­va op­ro­ti bež­né­mu spô­so­bu vŕta­nia de­sať­krát rých­lej­šie.

Na efek­tív­nej­šie a lac­nej­šie vŕta­nie di­er po­mo­cou pa­ten­to­va­né­ho strie­ľa­jú­ce­ho ba­ra­nid­la zís­ka­la spo­loč­nosť gran­ty vo vý­ške zhru­ba mi­lió­na do­lá­rov. Slú­žiť má pre­dov­šet­kým na pre­rá­ža­nie hor­nín v ob­rov­ských hĺbkach. Vy­uží­vať by na to ma­lo ria­de­nú expló­ziu.

vrtanie.jpeg

Pa­ten­to­va­né za­ria­de­nie po­zos­tá­va z dl­hej hlav­ne a vŕta­cej ty­če, kto­rá pl­ní fun­kciu ná­bo­jo­vej ko­mo­ry. Ná­boj­ni­ce sa ne­pou­ží­va­jú, pre­to­že ko­mo­ra sa má za stre­lou aj pred ňou pl­niť zme­sou vý­buš­né­ho ply­nu. V po­rov­na­ní s guľ­kou vy­stre­le­nou zo zbra­ne ma­jú pro­jek­ti­ly z vŕta­jú­ce­ho de­la za­siah­nuť cieľ až de­sať­krát rých­lej­šie. Vďa­ka to­mu sa hor­ni­na v mies­te do­pa­du roz­pad­ne na prach a pro­jek­til sa rozstrek­ne na mik­rok­va­pôč­ky a tak­mer sa vy­pa­rí. Vznik­nu­tý prach sa od­sa­je po­mo­cou hlav­ne a tá sa zno­va napl­ní vý­buš­nou zme­sou.

schema_vrtanie.png

Pros­tred­níc­tvom toh­to pa­ten­to­va­né­ho ba­ra­nid­la by ma­lo byť mož­né dos­tať sa do hĺbky tri až päť ki­lo­met­rov po­mer­ne jed­no­du­cho a rých­lo. To je dosť na to, aby sa vy­pla­ti­lo do ta­kej­to hĺbky pod tla­kom dop­ra­viť vo­du a vy­vie­ra­jú­cu pa­ru a zmys­lupl­ne a naj­mä so zis­kom to zu­žit­ko­vať.

V sú­čas­nos­ti sa pra­cu­je na zlep­šo­va­ní pa­ten­tu. Aby bo­lo vŕta­nie eš­te efek­tív­nej­šie, sna­ha je prísť s vhod­nej­šou plas­tic­kou tr­ha­vi­nou.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter