Sony bude mať vlastné drony lietajúce rýchlosťou až 170 km/h, s nosnosťou 10 kg a doletom 2 hodín

Na kon­ci jú­la spo­loč­nosť So­ny Mo­bi­le oh­lá­si­la spo­lup­rá­cu s ja­pon­skou fir­mou ZMP. Spo­loč­ne za­lo­ži­li pod­nik s náz­vom Aero­sen­se, kto­ré­ho úlo­hou bo­lo vy­vi­núť no­vé ko­mer­čné dro­ny. V sú­čas­nos­ti sa So­ny mô­že pý­ši dvo­ma ús­peš­ný­mi pro­to­typ­mi.

Pr­vý pro­to­typ s ozna­če­ním AS-DTO1-E je dron, kto­rý kom­bi­nu­je lie­ta­nie za­lo­že­né na prin­cí­pe lie­ta­diel a he­li­kop­tér. Na pr­vý poh­ľad pri­po­mí­na ma­lé lie­tad­lo, na dru­hej stra­ne je schop­né ver­ti­kál­ne­ho štar­tu. Po­má­ha­jú mu v tom špe­ciál­ne kríd­la vy­uží­va­jú­ce aero­dy­na­mic­ký vztlak a otoč­nú vr­tu­ľu, kto­rej ro­vi­na mô­že byť orien­to­va­ná buď ver­ti­kál­ne, ale­bo ho­ri­zon­tál­ne. Vďa­ka to­mu­to spô­so­bu le­tu sa stá­va dron om­no­ho efek­tív­nej­ším za­ria­de­ním. Je schop­ný do­sa­ho­vať vy­ššie ho­ri­zon­tál­ne rých­los­ti než bež­ná kvad­ro­kop­té­ra - až 170 km/h, pri­čom maximál­na hmot­nosť nák­la­du je až 10 kg. Na­vy­še na jed­no na­bi­tie ba­té­rie do­ká­že sú­vis­le le­tieť až po do­bu dvoch ho­dín.

Video:


Dru­hý pro­to­typ AS-MCO1-P je in­te­li­gen­tná kvad­ro­kop­té­ra. Aj keď je men­šia a po­mal­šia, náj­de vy­uži­tie na po­zí­cii exper­ta na sta­cio­nár­ny pries­kum. Sú­čas­ťou vý­ba­vy dro­nu je ka­me­ra GoP­ro, ako aj na­vi­gač­ný sys­tém.

sony_dron_kvadrokoptera.jpg

Video:Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter