Z Londýna do Sydney za 90 minút? Hypersonickým lietadlom to bude v roku 2035 možné

Tú­ži­li ste nav­ští­viť Syd­ney, len vás za­kaž­dým od­ra­di­la dl­há ces­ta? A čo ke­by vám niek­to po­ve­dal, že sa to dá zvlád­nuť za ho­di­nu a pol? Ale­bo rad­šej vý­let do New Yor­ku za 60 mi­nút? Tie­to pred­sta­vy sa už o 20 ro­kov mô­žu stať reali­tou.

Ne­mec­ká le­tec­ká agen­tú­ra za­ča­la pra­co­vať na pro­jek­te s náz­vom Spa­ce­Li­ner už v ro­ku 2005. Vte­dy ho však ve­de­nie spo­loč­nos­ti za­vrhlo. Dnes je to inak. Am­bi­cióz­ny kon­cept, kto­ré­ho vý­sled­kom by ma­lo byť reál­ne fun­gu­jú­ce hyper­so­nic­ké lie­tad­lo, si opäť zís­kal po­zor­nosť. Od­váž­ne ja­zy­ky tvr­dia, že pr­vý pro­to­typ by sa mo­hol ob­ja­viť na ob­lo­he už v ro­ku 2035. O ďal­ších päť ro­kov by už ma­lo ta­ké­to lie­tad­lo pre­má­vať pra­vi­del­ne.

hypersonicke_lietadlo2.jpg

Hyper­so­nic­ké lie­tad­lo, kto­ré­ho rých­losť by až 20-ná­sob­ne pre­vy­šo­va­la rých­losť zvu­ku, by ma­lo pod­ľa všet­ké­ho vy­uží­vať dopl­ňu­jú­ce za­ria­de­nie, kto­ré by sa po do­siah­nu­tí po­ža­do­va­nej rých­los­ti od lie­tad­la od­po­ji­lo. Na pa­lu­be so 100 pa­sa­žier­mi by le­te­lo vo vý­ške viac než 80 km.

Ak ste si po tých­to in­for­má­ciách za­ča­li pred­sta­vo­vať, akú vzdia­le­nú des­ti­ná­ciu nav­ští­vi­te hyper­so­nic­kým lie­tad­lom vy, zrej­me bu­de­te skla­ma­ní. Ta­ký­to spô­sob prep­ra­vy bu­de to­tiž za­me­ra­ný na vy­ššiu a bo­hat­šiu vrstvu. Ce­na le­te­niek sa bu­de po­hy­bo­vať na úrov­ni de­sia­tok až sto­viek ti­sí­cov eur.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter