Nová éra cestovania do vesmíru: 20-kilometrová veža s výťahom

Ka­nad­ská spo­loč­nosť Thoth Tech­no­lo­gy si ne­cha­la pa­ten­to­vať no­vú tech­no­ló­giu, kto­rej sú­čas­ťou má byť 20-ki­lo­met­ro­vá ve­ža. Ok­rem to­ho, že by svo­jou vý­škou tromf­la sláv­nu a v sú­čas­nos­ti naj­vyš­šiu bu­do­vu sve­ta Burdž Cha­lí­fa v Du­ba­ji, moh­la by ušet­riť ne­ma­lú časť nák­la­dov pri prep­ra­ve na obež­nú drá­hu.

Vý­ťah vo ve­ži by umož­nil ľu­ďom, prí­pad­ne to­va­ru dos­tať sa až na jej vr­chol, kde by sa na­chá­dza­la vzle­to­vá plo­cha pre koz­mic­ké lo­de. Vďa­ka no­vej tech­no­ló­gii by sa moh­la ce­na le­tov do koz­mu zre­du­ko­vať op­ro­ti tra­dič­ným ves­mír­nym ra­ke­tám až o 30 %. „As­tro­nau­ti by vstú­pi­li do 20-ki­lo­met­ro­vé­ho vý­ťa­hu. Zvr­chu ve­že by vzlie­ta­li ves­mír­ne lo­de a opäť by sa vra­ca­li na do­tan­ko­va­nie," vy­svet­ľu­je in­ži­nier a vy­ná­lez­ca Bren­dan Quine.

thoth_technology2.jpg


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Do 5 ro­kov si mož­no po­chut­ná­me na bio­tech­no­lo­gic­kom mä­se vy­pes­to­va­nom v la­bo­ra­tó­riu
Startup s názvom Memphis Meats zo San Francisca sa chystá vyrábať širokú škálu mäsových výrobkov pripravovaných v laboratóriách určených na to. čítať »
 
Stre­doš­ko­lá­ci bu­dú skú­mať mik­ro­čas­ti­ce. Po­kú­sia sa vy­sto­po­vať Hig­gsov bo­zón
Celosvetový program Masterclasses otvára mladým výskumníkom dvere do špičkovej fyziky. čítať »
 
VE­DA: Na pod­po­ru vý­sku­mu v pod­ni­koch vy­čle­ni­li 200 mi­lió­nov eur
Podnikateľská sféra sa v spolupráci s vedecko-výskumnými inštitúciami, SAV, vysokými školami či neziskovými organizáciami bude môcť uchádzať prostredníctvom Výskumnej agentúry o peniaze z nového Operačného programu Výskum a inovácie. čítať »
 
VE­DA: Vy­hlá­si­li 19. roč­ník sú­ťa­že Ve­dec ro­ka SR
Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností vyhlásili 19. ročník súťaže Vedec roka SR. čítať »
 
Chla­de­nie server­ov mor­skou vo­dou. Mic­ro­soft tes­to­val pod­mor­ské dá­to­vé cen­trum
Myšlienka umiestniť počítače do uzavretých nádrží a ponoriť ich do vody nie je nová. No výskumníci Microsoftu teraz prišli ako prví s nápadom prevádzkovať celé dátové centrum pod hladinou oceánu. čítať »
 
Fľa­ša, kto­rá pre­me­ní vzduch vo svo­jom vnút­ri na pit­nú vo­du
Šikovnú fľašu Fontus navrhol rakúsky priemyselný dizajnér Kristof Retezá a jej výnimočnosť spočíva v tom, že dokáže premeniť vzduch vo svojom vnútri na pitnú vodu. čítať »
 
Smar­tfó­ny ov­plyv­ňu­jú náš spá­nok viac než ko­feín
Vedci uverejnili už niekoľko štúdií o tom, ako smartfóny, tablety a počítače ovplyvňujú náš spánok. Tieto zariadenia vyžarujú takzvané modré svetlo, ktoré narúša funkciu melatonínu, hormónu spánku. čítať »
 
VESMÍR: Ob­ja­vi­li za­tiaľ naj­väč­ší so­lár­ny sys­tém
Medzinárodný tím astronómov objavil zatiaľ najväčší solárny systém pozostávajúci z červeného trpaslíka a veľkej plynnej exoplanéty, ktorá svoju hviezdu obieha vo vzdialenosti približne bilión kilometrov. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter