NASA sa vyjadrila k novému filmu Marťan. Prezradila, ktoré z technológií sú skutočné

Koz­mo­nau­ta Mar­ka Wat­ney­ho (hrá ho Matt Da­mon) spo­lu s ďal­ší­mi účas­tník­mi mi­sie na Mar­se za­stih­ne sil­ná búr­ka. Aj keď ju Wat­ney pre­ži­je, zvy­šok po­sád­ky sa vrá­ti späť na Zem v dom­ne­ní, že je mŕtvy. Pre­to mu neos­tá­va nič iné, len náj­sť spô­sob, ako vy­dr­žať na Čer­ve­nej pla­né­te osa­mo­te až do prí­cho­du ďal­šej mi­sie Ares 4. Tá však má do­ra­ziť až o dva ro­ky.

Fil­mo­vá adap­tá­cia kniž­né­ho tri­le­ra z ves­mír­ne­ho pros­tre­dia od spi­so­va­te­ľa An­dy­ho Weira sa sta­la naj­oča­ká­va­nej­ším tr­há­kom toh­to ro­ka. Je­ho ofi­ciál­na pre­mié­ra je nap­lá­no­va­ná na 2. ok­tób­ra 2015. Re­ži­sé­rom fil­mu je Rid­ley Scott a ok­rem Mat­ta Da­mo­na v hlav­nej úlo­he si v ňom za­hra­jú Jes­si­ca Chas­tain, Kris­ten Wiig, Ka­te Ma­ra, Mi­chael Peña, Jeff Da­niels, Chiwetel Ejio­for či Do­nald Glo­ver.

V sú­vis­los­ti s blí­žia­cim sa dá­tu­mom pre­mié­ry zve­rej­ni­la za­ují­ma­vú sprá­vu sa­mot­ná NA­SA. Prez­ra­di­la v nej, koľ­ko tech­no­ló­gií pred­sta­ve­ných v kni­he má reál­ny zá­klad. Je ich až de­väť - do­mov­ský ha­bi­tat, re­ku­pe­rá­cia vo­dy, pes­to­va­nie plo­dín, ge­ne­rá­tor kys­lí­ka, so­lár­ne pa­ne­ly, ióno­vý po­hon, rá­dioizo­to­po­vý ter­moe­lek­tric­ký ge­ne­rá­tor, ves­mír­ny ob­lek a mar­sov­ský ro­ver.

martian-habitat.jpg

martian-potatoes.jpg

martian-vehicle.jpg

Po­da­rí sa koz­mo­nau­to­vi Wat­neyovi pre­žiť pek­lo na Mar­se? Na náv­šte­vu ki­na vás ur­či­te na­la­dí ofi­ciál­ny trailer.

Video:Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Do 5 ro­kov si mož­no po­chut­ná­me na bio­tech­no­lo­gic­kom mä­se vy­pes­to­va­nom v la­bo­ra­tó­riu
Startup s názvom Memphis Meats zo San Francisca sa chystá vyrábať širokú škálu mäsových výrobkov pripravovaných v laboratóriách určených na to. čítať »
 
Stre­doš­ko­lá­ci bu­dú skú­mať mik­ro­čas­ti­ce. Po­kú­sia sa vy­sto­po­vať Hig­gsov bo­zón
Celosvetový program Masterclasses otvára mladým výskumníkom dvere do špičkovej fyziky. čítať »
 
VE­DA: Na pod­po­ru vý­sku­mu v pod­ni­koch vy­čle­ni­li 200 mi­lió­nov eur
Podnikateľská sféra sa v spolupráci s vedecko-výskumnými inštitúciami, SAV, vysokými školami či neziskovými organizáciami bude môcť uchádzať prostredníctvom Výskumnej agentúry o peniaze z nového Operačného programu Výskum a inovácie. čítať »
 
VE­DA: Vy­hlá­si­li 19. roč­ník sú­ťa­že Ve­dec ro­ka SR
Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností vyhlásili 19. ročník súťaže Vedec roka SR. čítať »
 
Chla­de­nie server­ov mor­skou vo­dou. Mic­ro­soft tes­to­val pod­mor­ské dá­to­vé cen­trum
Myšlienka umiestniť počítače do uzavretých nádrží a ponoriť ich do vody nie je nová. No výskumníci Microsoftu teraz prišli ako prví s nápadom prevádzkovať celé dátové centrum pod hladinou oceánu. čítať »
 
Fľa­ša, kto­rá pre­me­ní vzduch vo svo­jom vnút­ri na pit­nú vo­du
Šikovnú fľašu Fontus navrhol rakúsky priemyselný dizajnér Kristof Retezá a jej výnimočnosť spočíva v tom, že dokáže premeniť vzduch vo svojom vnútri na pitnú vodu. čítať »
 
Smar­tfó­ny ov­plyv­ňu­jú náš spá­nok viac než ko­feín
Vedci uverejnili už niekoľko štúdií o tom, ako smartfóny, tablety a počítače ovplyvňujú náš spánok. Tieto zariadenia vyžarujú takzvané modré svetlo, ktoré narúša funkciu melatonínu, hormónu spánku. čítať »
 
VESMÍR: Ob­ja­vi­li za­tiaľ naj­väč­ší so­lár­ny sys­tém
Medzinárodný tím astronómov objavil zatiaľ najväčší solárny systém pozostávajúci z červeného trpaslíka a veľkej plynnej exoplanéty, ktorá svoju hviezdu obieha vo vzdialenosti približne bilión kilometrov. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter