Pevné batérie PRISS možno vytlačiť do ľubovoľného tvaru a na rozmanitý povrch

Lí­tio­vo-ióno­vé ba­té­rie, do­ne­dáv­na vy­rá­ba­né len v kla­sic­kých tva­roch, sa mož­no raz sta­nú mi­nu­los­ťou. Ju­ho­kó­rej­ským ved­com sa to­tiž po­da­ri­lo vy­vi­núť pev­né ba­té­rie PRISS s elek­tró­da­mi a elek­tro­ly­tom v pev­nom sku­pen­stve, kto­ré mož­no vy­tla­čiť do ľu­bo­voľ­ných tva­rov a na aké­koľ­vek ty­py povr­chov.

Čo tak fun­kčná pev­ná ba­té­ria v tva­re sr­dca, vy­tla­če­ná na skle­nom po­há­ri? Ale­bo ba­té­ria v tva­re štvor­ca, umies­tne­ná na pa­pie­ro­vých oku­lia­roch? Ta­ké­to „vy­chy­táv­ky" v sú­čas­nos­ti bez prob­lé­mov roz­svie­tia LED svet­lo.

vytlacena_baterka2.jpg

Ved­ci mo­men­tál­ne pra­cu­jú na zlep­še­ní cha­rak­te­ris­ti­ky tých­to pev­ných ba­té­rií, aby tak pos­tup­ne moh­li roz­ší­riť mož­nosť ich vy­uži­tia. Vy­ze­rá to tak, že blíz­ka bu­dúc­nosť pri­ne­sie aj ďal­ší druh tla­če­ných ba­té­rií, kto­ré bu­de­me no­siť na svo­jom ob­le­če­ní.

vytlacena_baterka3.jpg

Zdroj: giz­mag.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter