Bezdrôtové dobíjanie elektromobilov počas jazdy sa stane realitou. Prvá bude Británia

Na­priek mno­hým vý­ho­dám, s kto­rý­mi pri­chá­dza trend elek­tro­mo­bi­lov, mu­sia ma­ji­te­lia toh­to ty­pu vo­zi­diel če­liť jed­né­mu vý­raz­né­mu prob­lé­mu. Je ním do­bí­ja­nie. Aj keď sú rých­lo­do­bí­ja­cie sta­ni­ce roz­mies­tne­né či už na od­po­čí­vad­lách, ale­bo v blíz­kos­ti ben­zí­no­vých púmp, čas­té­mu nú­te­né­mu za­sta­vo­va­niu sa tým ne­zab­rá­ni. Ob­ja­vi­la sa však re­vo­luč­ná me­tó­da, kto­rá by elek­tro­mo­bi­lu umož­ni­la do­bí­jať sa už po­čas jaz­dy.

Kon­com toh­to ro­ka sa spus­tí pro­jekt, v rám­ci kto­ré­ho sa má po do­bu 18 me­sia­cov tes­to­vať no­vá tech­no­ló­gia bez­drô­to­vé­ho do­bí­ja­nia elek­tro­mo­bi­lov. Po­kus­ným „krá­li­kom" sa sta­nú brit­ské di­aľ­ni­ce. Plá­ny ozná­mi­la ve­rej­nos­ti spo­loč­nosť Highways En­gland.

dialnica_elektromobil.jpg

Ce­lý kon­cept bu­de fun­go­vať na prin­cí­pe pre­no­su ener­gie me­dzi špe­ciál­nym za­ria­de­ním nain­šta­lo­va­ným pod povr­chom vo­zov­ky, ako aj vnút­ri elek­tro­mo­bi­lu. Po­kiaľ sa tá­to tech­no­ló­gia os­ved­čí, bu­de to zna­me­nať, že ces­to­va­nie elek­tro­mo­bil­mi na dl­hé vzdia­le­nos­ti viac ne­bu­de prob­lém. Bez­drô­to­vým pre­no­som sa na­vy­še pre­dí­de pot­re­be vý­stav­by akých­koľ­vek za­ria­de­ní nad povr­chom ze­me, čím sa zvý­ši bez­peč­nosť na ces­tách.

electric-highway.jpg


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter