Audi vyvíja elektro-SUV s dojazdom viac ako 500 km

V sú­čas­nos­ti má spo­loč­nosť Audi v po­nu­ke via­ce­ro hyb­rid­ných auto­mo­bi­lov, kto­ré kom­bi­nu­jú spa­ľo­va­cí mo­tor s elek­tro­mo­to­rom. No­vý mo­del ty­pu SUV, na kto­rom auto­mo­bil­ka mo­men­tál­ne pra­cu­je, bu­de čis­to elek­tro­mo­bi­lom jaz­dia­cim vý­luč­ne na elek­tric­kú ener­giu.

Po­hyb­li­vé aero­dy­na­mic­ké pr­vky na pred­nej čas­ti ka­ro­sé­rie, bo­koch a za­dnej čas­ti ka­ro­sé­rie zlep­šu­jú ob­te­ka­nie auto­mo­bi­lu vzdu­chom. Aero­dy­na­mic­ky op­ti­ma­li­zo­va­ná pod­la­ha je zos­po­du kom­plet­ne uzav­re­tá. S hod­no­tou koe­fi­cien­tu aero­dy­na­mic­ké­ho od­po­ru 0,25 má štú­dia no­vú naj­lep­šiu hod­no­tu v seg­men­te SUV.

Štú­dia je skonštruo­va­ná na bá­ze mo­du­lár­nej sta­veb­ni­ce z kom­po­nen­tov s pozdĺžne ulo­že­ným mo­to­rom MLB (Mo­du­la­re Län­gsbau­kas­ten) dru­hej ge­ne­rá­cie, kto­rá umož­ňu­je veľ­kú va­ria­bi­li­tu v ob­las­ti po­ho­nu a us­po­ria­da­nia me­cha­nic­kých kom­po­nen­tov. Dĺžkou le­ží me­dzi sé­rio­vý­mi mo­del­mi Audi Q5 a Q7. So svo­jou ty­pic­kou ka­ro­sé­riou SUV a níz­kou ka­bí­nou, pri­po­mí­na­jú­cou ku­pé, pô­so­bí Audi e‑tron quat­tro con­cept veľ­mi dy­na­mic­ky. Veľ­ko­ry­sá ka­bí­na pre po­sád­ku pos­ky­tu­je mies­to šty­rom oso­bám.

Veľ­ká lí­tio­vo-ióno­vá trak­čná aku­mu­lá­to­ro­vá ba­té­ria je ulo­že­ná me­dzi náp­ra­va­mi a pod ka­bí­nou po­sád­ky. Tá­to po­lo­ha za­bez­pe­ču­je níz­ke ťa­žis­ko a vy­vá­že­né roz­lo­že­nie hmot­nos­ti na náp­ra­vy. To do­dá­va auto­mo­bi­lu jaz­dnú dy­na­mi­ku a ak­tív­nu bez­peč­nosť, kto­ré sú na špič­ke da­né­ho seg­men­tu.

Pri konštruk­cii po­ho­nu Audi vy­uží­va skú­se­nos­ti zís­ka­né s elek­tric­ky po­há­ňa­ným špor­to­vým auto­mo­bi­lom Audi R8 e‑tron. Tri elek­tro­mo­to­ry - je­den na pred­nej náp­ra­ve a dva na za­dnej náp­ra­ve - po­há­ňa­jú Audi e‑tron quat­tro con­cept. Je to pr­vý rý­dzo elek­tric­ký mo­del quat­tro - e‑tron quat­tro, kto­rý je vy­so­ko účin­ný a sú­čas­ne veľ­mi dy­na­mic­ký.

Za­tiaľ nie sú zná­me tak­mer žiad­ne pod­rob­nos­ti o no­vom elek­tro­mo­bi­le Audi. Vie­me však, že člán­ky pre ba­té­riu bu­dú do­dá­vať LG Chem a Sam­sung SDI. A prá­ve vďa­ka mo­der­ným ba­té­riám by ma­lo mať oča­ká­va­né SUV do­jazd viac ako 500 km.

Kon­cept elek­tro­mo­bi­lu by ma­la spo­loč­nosť Audi pred­sta­viť už ten­to rok na fran­kfur­tskom auto­sa­ló­ne. Reál­ne by sa mo­hol za­čať pre­dá­vať v prie­be­hu ro­ka 2018.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter