Na poli biotechnológií sa schyľuje k novej bitke. Prichádzajú kontroverzné RNA spreje

Je ne­po­chyb­né, že pá­sav­ka ze­mia­ko­vá je ne­ná­syt­ná a na­pá­cha ve­ľa škôd. V la­bo­ra­tó­riách spo­loč­nos­ti Mon­san­to sa pre­to pra­cu­je na spre­ji RNA, kto­rý by na jej hu­be­nie vy­užil no­vú tech­no­ló­giu z ob­las­ti mo­le­ku­lár­nej bio­ló­gie, tzv. RNA inter­fe­ren­ciu. Za ob­jav RNA inter­fe­ren­cie zís­ka­li dva­ja vy­so­koš­kol­skí uči­te­lia No­be­lo­vu ce­nu v ro­ku 2006. Ide v pod­sta­te o spô­sob, ako do­čas­ne vy­pnúť čin­nosť aké­ho­koľ­vek gé­nu. V tom­to prí­pa­de by bol „vy­pnu­tý" je­den gén ži­vot­ne dô­le­ži­tý pre ten­to hmyz.

Spo­loč­nosť Mon­san­to je pres­ved­če­ná, že naš­la al­ter­na­tí­vu ku kon­ven­čným ge­ne­tic­ky mo­di­fi­ko­va­ným or­ga­niz­mom (GMO). Chro­bá­ka by moh­lo za­biť to, že zje list pok­ry­tý špe­ciál­ne navr­hnu­tým spre­jom RNA. Ak fir­ma us­pe­je vo vý­vo­ji spre­ja, kto­rý pre­nik­ne do ras­tlin­ných bu­niek, moh­la by sa po­kú­siť blo­ko­vať aj niek­to­ré ras­tlin­né gé­ny. Pred­stav­te si nap­rík­lad sprej, kto­rý by zlep­šil chuť pa­ra­da­jok ale­bo po­mo­hol ras­tli­nám pre­žiť su­cho.

Mon­san­to však nie je je­di­ná spo­loč­nosť, kto­rá pra­cu­je na ge­ne­tic­kých spre­joch. Za­obe­ra­jú sa ni­mi aj iné veľ­ké poľ­no­hos­po­dár­ske bio­tech­no­lo­gic­ké spo­loč­nos­ti ako Bayer či Syn­gen­ta. Ta­ké­to spre­je by moh­li po­môcť vy­hnúť sa niek­to­rým kon­tro­ver­ziám v poľ­no­hos­po­dár­skych bio­tech­no­ló­giách. Moh­li by to­tiž do­siah­nuť cie­le ge­ne­tic­ké­ho in­ži­nier­stva bez vý­vo­ja ge­ne­tic­ky mo­di­fi­ko­va­ných or­ga­niz­mov.

Da­li by sa vy­užiť na boj pro­ti hmy­zu, ale nap­rík­lad aj pro­ti no­vé­mu ty­pu ví­ru­su. Nie­len­že je to rých­lej­ší spô­sob ako vý­voj GM plo­di­ny, ale efekt vy­pnu­tia gé­nu pri RNA inter­fe­ren­cii tr­vá len nie­koľ­ko dní či týž­dňov. To zna­me­ná, že ras­tli­na zís­ka spre­jom od­ol­nosť pro­ti su­chu len v ob­do­bí zráž­ko­vé­ho de­fi­ci­tu. Keď sa zráž­ky vrá­tia do nor­má­lu, aj ras­tli­na fun­gu­je bež­ne.

Pred nie­koľ­ký­mi rok­mi nák­la­dy na vý­ro­bu RNA moh­li do­sa­ho­vať aj mi­lión do­lá­rov, no v pos­led­nom ča­se vý­raz­ne kles­li. Mon­san­to od­ha­du­je, že gram te­raz sto­jí oko­lo 50 do­lá­rov. Spre­je s tech­no­ló­giou RNA ozna­ču­je spo­loč­nosť náz­vom Bio­di­rect. Mô­žu byť ge­ne­tic­ky dos­ta­toč­ne pres­né na to, aby za­bi­li pá­sav­ku ze­mia­ko­vú, no ušet­ri­li nap­rík­lad im prí­buz­né lien­ky. Kon­zu­mo­va­nie mo­le­kúl RNA vraj nie je pre ľu­dí o nič viac toxic­ké ako vy­pi­tie po­há­ra po­ma­ran­čo­vej šťa­vy.

Mon­san­to však vy­vo­lá­va ob­rov­skú ve­rej­nú po­le­mi­ku. Pre niek­to­rých je ste­les­ne­ním zla a naj­väč­ší od­por­co­via ho pre­zý­va­jú Mon­sa­tan. V lis­te ame­ric­kým re­gu­lá­to­rom však spo­loč­nosť tvr­dí, že ľu­dia je­dia RNA od­jak­ži­va. No nie kaž­dý je pres­ved­če­ný o tom, že pou­ží­va­nie RNA bu­de ko­mer­čne reali­zo­va­teľ­né, pod­ľa niek­to­rých nie je o nič me­nej kon­tro­ver­zné než ge­ne­tic­ká mo­di­fi­ká­cia. Ak­cep­tá­cia bio­tech­no­ló­gií je beh na dl­hú trať. Pod­ľa Kas­si­ma Al-Kha­ti­ba, od­bor­ní­ka na fy­zio­ló­giu ras­tlín na Ka­li­for­nskej uni­ver­zi­te v Da­vi­se, nej­de o tech­no­ló­gie za­jtraj­ška, ale po­zaj­traj­ška.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter